• For færgetransport som udgør en del af et rejsearrangement arrangeret af en busoperatør eller anden rejsearrangør end Scandlines Danmark ApS

  Download "Almindelige Befordringsbetingelser (ABB) for Scandlines Danmark ApS" som PDF

  1. Anvendelsesområde
  2. Persondata
  3. Mad ombord
  4. Rettidig ankomst før check-in
  5. Rejsedokumenter/overholdelse af indrejsebestemmelser
  6. Kontrol af passageren og dennes bagage
  7. Befordring af busser
  8. Befordring af uledsagede børn og mindreårige
  9. Befordring af kæledyr/fører- og ledsagehunde
  10. Befordring af bagage og særligt gods
  11. Adfærd om bord, øverste myndighed
  12. Erstatningsansvar
  13. Krav i forbindelse med forsinkede og aflyste overfarter
  14. Afbestilling/refusion
  15. Scandlines’ annullering af befordring
  16. Forældelse
  17. Lovvalg, værneting, øvrige bestemmelser

  Information til passageren i henhold til forordning (EF) nr. 392/2009

  1. Anvendelsesområde

  1.1 Nærværende Almindelige Befordringsbetingelser (herefter „ABB“) finder anvendelse på færgetransport udført af Scandlines Danmark ApS og Scandlines Gedser – Rostock ApS (herefter ”Scandlines”), når færgetransporten udgør en del af en samlet aftale om et rejsearrangement, som er indgået mellem en busoperatør eller anden rejsearrangør og en passager. Selve færgetransporten inkluderer færgetransport af personer inklusive deres bagage (punkt 10), busser (punkt 7) og kæledyr (punkt 9). Nærværende ABB finder også anvendelse på færgetransport udført af Scandlines, hvor Scandlines‘ ydelser kombineres med andre rederiers eller serviceudbyderes ydelser til en samlet ydelse.

  1.2 Nærværende ABB gælder også for personer, der rejser som del af en grupperejse. I forbindelse med grupperejser bliver hvert enkelt medlem af rejsegruppen berettiget og forpligtet af nærværende ABB.

  1.3 Hvis enkelte bestemmelser i nærværende ABB skulle være i strid med dansk lovgivning eller være ugyldige, er de øvrige bestemmelser stadig gældende og gyldige.

  2. Persondata

  2.1 Passageren er indforstået med, at de personrelaterede data, der overføres til Scandlines som led i bookingen, lagres, forarbejdes og bruges med henblik på at indgå, gennemføre og afslutte Scandlines’ færgetransport, samt til kundeservice, afvikling af bookede tillægsydelser og/eller opfyldelse af lovbestemmelser i forbindelse med befordringen. Dette sker under iagttagelse af reglerne i Persondataloven. Passageren er ligeledes indforstået med, at sådanne data videregives til myndigheder, det billetudstedende rejsebureau og øvrige leverandører af tjenesteydelser udelukkende med henblik på opfyldelse af de nævnte formål. Scandlines opbevarer alle oplysninger, passagerer oplyser i forbindelse med booking, i overensstemmelse med persondataloven. Ønskes kopi af de personlige oplysninger, kan kundeservicecentret kontaktes på: scandlines@scandlines.com.

  2.2 Passageren/busoperatøren/rejsearrangøren har intet krav på befordring med den næste overfart. Eventuelle krav i henhold til forordning (EU) nr. 1177/2010 som følge af forsinkelser eller aflysninger berøres ikke heraf (jf. punkt 13 i nærværende ABB).

  2.3 Passageren/busoperatøren/rejsearrangøren har intet krav på befordring med et bestemt skib/en bestemt skibstype. Scandlines er berettiget til selv at udføre befordringen og alle hermed forbundne ydelser med egne eller chartrede skibe eller ved hjælp af andre rederier, som svarer til Scandlines’ egen ydelseserlæggelse. Scandlines er ikke forpligtet til at overvåge medbragt bagage, særligt gods eller køretøjer under overfarten eller ophold i havne. For at dække risici anbefaler Scandlines, at passageren/busoperatøren/rejsearrangøren tegner en forsikring.

  3. Mad ombord

  3.1 Såfremt en busoperatør/rejsearrangør har bestilt mad ombord til deltagerne i rejsearrangementet, eller såfremt busoperatøren/rejsearrangøren uddeler vouchers til køb af mad ombord, er aftalen herom indgået direkte mellem busoperatøren/rejsearrangøren på den ene side og passageren på den anden side. I dette tilfælde finder busoperatørens/rejsearrangørens vilkår herom anvendelse.

  4. Rettidig ankomst før check-in

  4.1 Passageren/busoperatøren/rejsearrangøren skal tage højde for, at der skal være tid nok til, at check-in-tiderne kan overholdes. Check-in-tiderne er bindende.

  4.2 OBS: Passagerer med førerhunde eller lignende ledsagerhunde (jf. punkt 9.3.) skal indfinde sig til afgang mindst 60 minutter før den planmæssige afgang. Punkt 5 finder tilsvarende anvendelse her.

  4.3 Passagerens/busoperatørens/rejsearrangørens krav på færgebefordring med bus bortfalder, men busoperatøren/rejsearrangøren er dog forsat forpligtet til at betale billetprisen, hvis ikke bussen står standby til ombordkørsel i afskibningshavnen inden for det af Scandlines fastsatte tidsrum før færgens planmæssige afgang (herefter „check-in-tider”). Check-in-tiderne kan variere alt efter den pågældende færgerute. De check-in-tider, der gælder for den enkelte færgerute, er anført i den til enhver tid gældende sejlplan. Bussen anses først for at stå standby, når check-in samt grænsekontrol og toldbehandling er afsluttet, og der ikke er andre hindringer, som passageren/busoperatøren/rejsearrangøren er ansvarlig for, der står i vejen for en omgående ombordkørsel.

  5. Rejsedokumenter/overholdelse af indrejsebestemmelser

  5.1 Passageren og busoperatøren/rejsearrangøren er selv ansvarlige for at være i besiddelse af de (rejse-)dokumenter, der er påkrævede for de pågældende personer, disses eventuelle mindreårige ledsagere samt bagage/busser/dyr, herunder især gyldige indrejsepapirer i henhold til de gældende indrejsebestemmelser i det land, hvor bestemmelseshavnen er beliggende. Hertil hører særligt besiddelse af de påkrævede legitimationspapirer og/eller visa samt overholdelse af de øvrige regler om udenrigshandel, told-, skatte-, import-, pas- og sundhedsforskrifter, herunder regler for indførelse af kæledyr og ferske fødevarer. Scandlines er berettiget, men ikke forpligtet, til at undersøge, om passageren/busoperatøren/rejsearrangøren opfylder de pågældende indrejsebestemmelser, før rejsen påbegyndes.

  5.2 Scandlines er berettiget til at nægte at befordre passageren/busoperatøren/rejsearrangøren, hvis ikke passageren/busoperatøren/rejsearrangøren præsenterer de påkrævede dokumenter i fuldt omfang og/eller ikke opfylder de gældende regler for indrejse.

  5.3 Nægtes passageren/busoperatøren/rejsearrangøren indrejse, fordi vedkommende ikke er i besiddelse af de påkrævede rejsedokumenter/ikke opfylder indrejsebestemmelserne, har passageren/busoperatøren/rejsearrangøren intet krav på videre-/tilbagebefordring over for Scandlines. Rejser passageren/busoperatøren/rejsearrangøren videre eller tilbage med Scandlines, har Scandlines, hvis Scandlines alligevel befordrer passageren/busoperatøren/rejsearrangøren, krav over for samme på betaling af billetprisen for disse ekstra strækninger. Er Scandlines i tilfælde af, at passageren/busoperatøren/rejsearrangøren nægtes indrejse, lovmæssigt forpligtet til at afholde omkostningerne i forbindelse med vedkommendes videre-/tilbagebefordring eller til selv at udføre denne videre-/tilbagebefordring, har Scandlines over for vedkommende et krav på godtgørelse af omkostningerne hertil. Scandlines har tillige krav på godtgørelse, hvis Scandlines er forpligtet til at betale eller deponere bødebeløb eller lign., ellers hvis Scandlines skal afholde andre udlæg på grund af manglende påkrævede indrejsedokumenter eller overtrædelse af andre af indrejselandets bestemmelser.

  6. Kontrol af passageren og dennes bagage

  6.1 Passageren/busoperatøren/rejsearrangøren har kun krav på befordring, hvis vedkommende erklærer sig indforstået med og medvirker til den af Scandlines iværksatte kontrol af færgebilletten og billedlegitimation samt gennemsøgning af den bus og den bagage, som medbringes på den pågældende færgehavns område samt på de pågældende skibe. Dette omfatter tillige foretagelse af kropsvisitationer, hvis der er konkrete holdepunkter for, at Scandlines har ret til at nægte at foretage befordringen, eller der er mistanke om, at en sikkerhedsmæssigt eller strafferetligt betænkelig adfærd er umiddelbart forestående.

  6.2 Såfremt nationale eller internationale sikkerhedsbestemmelser, herunder især overholdelsen af ISPS-kodeksen - (international kodeks for sikring af skibe og havnefaciliteter), forpligter Scandlines til at foretage videregående kontroller og tiltag på den pågældende færgehavns område og/eller på de pågældende skibe, f.eks. hvis der er et forhøjet trusselsniveau, erklærer passageren/busoperatøren/rejsearrangøren sig indforstået hermed. Scandlines må også anvende særskilt bemyndigede og egnede tredjeparter til at gennemføre kontrollerne. Er passageren/busoperatøren/rejsearrangøren ikke villig til at medvirke til gennemførelsen af sådanne kontroller, mister passageren/busoperatøren/rejsearrangøren samtlige krav på befordring og erstatning.

  7. Befordring af busser

  7.1 Passageren/busoperatøren/rejsearrangøren har kun krav på befordring med en bus, hvortil der er indgået en gyldig befordringsaftale, såfremt bussen tilhører en køretøjsklasse, der er omfattet af de gyldige priskategorier på det tidspunkt, hvor befordringsaftalen indgås, og kun såfremt bussen er officielt indregistreret til brug i international vejtrafik.

  8. Befordring af uledsagede børn og mindreårige

  8.1 Befordring af uledsagede børn under 14 år er ikke tilladt. Befordring af uledsagede mindreårige i alderen 14 til 17 kan finde sted, hvis der på Scandlines’ forlangende kan udleveres en skriftlig tilladelse til befordringen fra en person, der har forældremyndigheden, samt hvis det dokumenteres, at alle yderligere bilag/dokumenter, der evt. er påkrævet for indrejse i det land, hvor bestemmelseshavnen er beliggende, foreligger. Scandlines fører ikke opsyn med uledsagede børn/unge.

  8.2 Før rejsen påbegyndes, er skibets officerer eller andre af Scandlines bemyndigede personer berettigede, men ikke forpligtede, til at undersøge, om alderskravet er opfyldt, om en forældremyndighedsindehavers skriftlige samtykke foreligger, samt om alle yderligere dokumenter, der evt. er påkrævet for indrejse i det land, hvor bestemmelseshavnen er beliggende, foreligger.

  8.3 Der henvises udtrykkeligt til bestemmelserne i punkt 5. og 15., der også finder anvendelse i fuldt omfang på uledsagede børn og unge. 

  9. Befordring af kæledyr/fører- og ledsagehunde

  9.1 Befordring af dyr, som ikke er kæledyr i sædvanlig forstand, samt af kæledyr uden ledsager (herefter „dyreejer“) er ikke tilladt. Befordring af kæledyr, der ikke opfylder bestemmelseslandets  indrejsebestemmelser og andre lovmæssige krav, er heller ikke tilladt. Før rejsen påbegyndes, er skibets officerer eller andre af Scandlines bemyndigede personer berettigede, men ikke forpligtede, til at undersøge, om indrejsebestemmelserne er opfyldt. Bestemmelserne om fejlslagen indrejse i punkt 5.2 og om befordringsnægtelse i punkt 15 finder tilsvarende anvendelse.

  9.2 Levende kæledyr befordres kun, hvis de er anbragt i køretøjer eller i af passageren medbragte egnede specialanordninger (f.eks. trailere). Mindre dyr kan undtagelsesvist befordres – medmindre dette annulleres af skibets officerer eller andre af skibets officerer bemyndigede personer - hvis de er anbragt i tilsvarende transportbure, som dyret ikke kan slippe ud af, og/eller føres i snor. Det skal i ethvert tilfælde sikres, at de medbragte kæledyr er under dyreejerens konstante opsyn, og ikke er til ulempe og/eller fare for andre passagerer, andre passageres bagage/køretøjer eller for besætningsmedlemmerne og skibet. Anvisninger fra skibets officerer eller andre af skibets officerer bemyndigede personer skal efterkommes.

  9.3 Førerhunde og lignende ledsagerhunde (f.eks. arbejdshunde og hunde, som tjener psykoterapeutiske formål), som ledsager passagerer med handicap, befordres gratis og uden transportbur på færgen. Det er en forudsætning for at opnå gratis befordring på færgen, at der foreligger dokumentation for den medicinske nødvendighed. Passagerer, der ønsker at rejse med en ledsagerhund, skal informere Scandlines telefonisk herom på forhånd – bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1177/2010 finder anvendelse. Det er nødvendigt, at check-in med førerhunde og lignende ledsagerhunde finder sted mindst 60 minutter før det planlagte afgangstidspunkt.

  9.4 For hunde (med undtagelse af førerhunde og lignende ledsagerhunde) gælder det, at såfremt de ikke transporteres i et køretøj eller i et transportbur, skal de bære mundkurv på færgen, såfremt dette er foreskrevet i henhold til den gældende nationale lovgivning. Såfremt der i det land, hvor afskibnings- eller bestemmelseshavnen ligger, gælder strengere regler for tvungen brug af mundkurv for hunde, skal hundeejeren overholde disse ved af- eller indrejsen.

  9.5 Det er ikke tilladt, at kæledyr - med undtagelse af førerhunde og lignende ledsagerhunde - opholder sig i restauranten uden tilladelse hertil fra skibets officerer eller andre af skibets officerer bemyndigede personer.

  9.6 Overtræder dyreejeren, på trods af påbud om undladelse, gentagne gange de ovenfor anførte befordringsbetingelser for dyr ombord på færgen, herunder især påbuddet om at føre hunden i snor, eller at hunden skal have mundkurv på, er skibets officerer eller andre af skibets officerer bemyndigede personer berettiget, men ikke forpligtet, til at tage dyret i forvaring og først udlevere det til dyreejeren, når færgen forlades, og/eller til at sætte dyret og dyreejeren af i nærmeste havn (herunder også havne uden for sejlplanen). Scandlines opkræver et gebyr på DKK 375,00 hos dyreejeren for at tage dyret i forvaring hhv. sætte det af i nærmeste havn (herunder også havne uden for sejlplanen). Scandlines forbeholder sig ret til at gøre et krav på dækning af væsentlig højere omkostninger eller et væsentligt højere tab gældende. Det er dyreejerens ansvar at dokumentere, at Scandlines enten slet ingen omkostninger eller tab har haft eller kun har haft væsentligt lavere omkostninger eller tab.

  9.7 Dyreejeren er ansvarlig for dyrets urenhed ombord samt af dyret forårsagede skader på færgen og færgens faciliteter samt for skader på andre passagerer i henhold til lovgivningens bestemmelser herom. Hvis urenhederne er af mindre omfang, kan dyreejeren straks afhjælpe disse selv. Hvis dyreejeren ikke omgående fjerner disse urenheder og/eller ikke fjerner dem behørigt, opkræver Scandlines et rengøringsgebyr på mindst DKK 225,00 hos dyreejeren. Det er dyreejerens ansvar at dokumentere, at Scandlines enten slet ingen omkostninger eller tab har haft eller har haft væsentligt lavere omkostninger eller tab.

  10. Befordring af bagage og særligt gods

  10.1 Håndbagage og øvrig bagage, som passageren har i bussen eller i øvrigt har i sin besiddelse, varetægt og under opsyn, befordres uden særskilt vederlag (herefter „bagage“). Scandlines anbefaler, at bagage forsynes med passagerens kontaktoplysninger. Befordring af bagage og/eller særligt gods uden en ledsagende person (herefter „ejer“) er ikke tilladt.

  10.2 Det er ikke tilladt at befordre bagage og/eller særligt gods, herunder skydevåben og ammunition, som efter dansk ret eller retten i det land, hvor afskibnings- eller bestemmelseshavnen ligger, er i strid med lovgivningen eller andre bestemmelser.

  10.3 Større stykker bagage, pladskrævende gods og kommercielt gods af enhver art befordres ikke, medmindre Scandlines skriftligt har erklæret sig indforstået med befordringen heraf (herefter „særligt gods“).

  10.4 Lig befordres kun i køretøjer/busser og kun under forudsætning af, at både de i det land, hvor henholdsvis afskibnings- og bestemmelseshavnen ligger, gældende lovbestemmelser om befordring af lig og bestemmelserne i den internationale Berlin-aftale (1937), samt Europarådets aftale fra september 1973 om transport af døde, er overholdt.

  10.5 Befordring af skydevåben og/eller ammunition kan kun finde sted, hvis skibets officerer er blevet adviseret herom i ret tid før rejsens påbegyndelse og kun, hvis og så vidt skibets officerer eller andet af skibets officerer bemyndiget personale ved rejsens påbegyndelse udtrykkeligt godkender, at skydevåben og/eller ammunition kan medbringes. Godkendelsen kan gøres afhængig af, at ejeren overlader skydevåbnene og/eller ammunitionen til skibets officerer til opbevaring. Scandlines afholder hermed forbundne omkostninger. Medbringes skydevåben og/eller ammunition ombord uden overholdelse af adviseringspligten eller godkendelse fra skibets officerer eller andet af skibets officerer hertil bemyndiget personale, kan skibets officerer tage skydevåben og/eller ammunition i forvaring og/eller til enhver tid og på et hvilket som helst sted udskibe, tilintetgøre eller uskadeliggøre dem på anden vis. Skibets officerers videregående rettigheder (jf. punkt 6 og 15 i nærværende ABB) og bestående lovbestemmelser berøres ikke heraf. Scandlines opkræver et gebyr på DKK 375,00 for ikke-adviserede skydevåben og/eller ammunition hos ejeren, medmindre der opstår væsentligt højere omkostninger eller tab. Det er ejerens ansvar at dokumentere, at Scandlines enten slet ingen omkostninger eller tab har haft eller kun har haft væsentligt lavere omkostninger eller tab.

  10.6 Passageren er over for Scandlines og andre passagerer erstatningsansvarlig i henhold til national lovgivnings bestemmelser om skader/tab, der opstår for Scandlines og/eller andre passagerer på grund af de genstande, herunder bagage og særligt gods, som passageren bringer med ombord.

  10.7 Scandlines, skibets officerer eller andre af Scandlines bemyndigede personer har ret til at foretage stikprøvevis gennemsøgning af bagage og særligt gods. 

  10.8 Bagage og/eller særligt gods, som efterlades ombord, og som findes af Scandlines, kan Scandlines opbevare mod refusion af sine udlæg og bringe til det pågældende skibs hjemstedshavn. Scandlines er berettiget til at gennemsøge bagagen og/eller det særlige gods, og/eller til at deponere det fundne hos tredjemand. Scandlines vil give meddelelse om fundet/opbevaringen til den adresse, som fremgår af mærkater eller lignende på bagagen/det særlige gods. Scandlines og/eller den tredjemand, hos hvem Scandlines har deponeret det særlige gods, er i den anledning kun erstatningsansvarlig for grov uagtsomhed og forsæt fra deres repræsentanters, medarbejderes eller medhjælperes side. Passageren kan gøre krav i forbindelse med den efterladte bagage/det særlige gods gældende skriftligt ved fremlæggelse af dokumentation for kravets berettigelse. Dette skal ske inden en præklusionsfrist på 30 dage efter ankomsten i bestemmelseshavnen. Efter denne frists udløb kan Scandlines selv vælge, hvad der skal ske med bagagen eller det særlige gods.

  11. Adfærd ombord, øverste myndighed

  11.1 Passageren/busoperatøren/rejsearrangøren skal under befordringen forholde sig således, som en sikker og ordentlig færgedrift, vedkommendes egen sikkerhed samt hensynet til andre passagerer byder. Kaptajnen er øverste myndighed og har kompetence til at træffe afgørelse vedrørende den nautiske skibssikkerhed og afværgelse af farer ombord på skibet. Passageren/busoperatøren/rejsearrangøren skal følge de anvisninger, som gives af skibets officerer og andre af skibets officerer bemyndigede personer. Hvis reglerne for adfærd ombord overtrædes, er Scandlines berettiget til at tage alle nødvendige tiltag for at forhindre denne adfærd. Hertil hører også, at kaptajnen eller en af kaptajnen bemyndiget person kan beordre, at passageren/busoperatøren/rejsearrangøren sættes i arrest indtil nærmeste havn (herunder også havne
  uden for sejlplanen). Dette gælder også, såfremt dette er påkrævet for vedkommendes egen eller andre passageres sikkerhed eller beskyttelse under hensyntagen til sikringen af den reglementerede skibsdrift. Scandlines kan nægte viderebefordring og foretage politianmeldelse på grund af adfærden ombord.

  11.2 Det er ikke tilladt at nyde medbragte alkoholdige drikkevarer ombord. Ved overtrædelse heraf finder punkt 11.1 anvendelse.

  12. Erstatningsansvar

  12.1 Generelt
  12.1.1 Scandlines‘ erstatningsansvar overstiger under ingen omstændigheder den beløbsmæssige værdi af den dokumenterede skade. Har egen skyld eller forsømmelse fra den skadelidtes side været medvirkende årsag til, at skaden er indtrådt, så finder dansk rets bestemmelser om ansvarsfritagelse eller -nedsættelse anvendelse.

  12.1.2 Scandlines er kun erstatningsansvarlig for indirekte skader eller følgeskader, hvis Scandlines har forårsaget disse ved grov uagtsomhed eller med forsæt. Krav på grund af spildt ferietid kan ikke gøres gældende. Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 392/2009 berøres ikke heraf. 

  12.1.3 Ingen af disse befordringsbetingelser indeholder fra Scandlines side, eller fra Scandlines‘ udførende transportørs eller medarbejderes eller andre på vegne af disse handlende bemyndigedes side, et afkald på gældende ansvarsfraskrivelser eller ansvarsbegrænsninger i henhold til forordning (EF) nr. 392/2009 eller efter dansk ret, såfremt der ikke udtrykkeligt er bestemt andet.

  12.1.4 Scandlines er ikke erstatningsansvarlig for skader, der opstår som følge af opfyldelse af statslige myndigheders forskrifter eller passagerens/busoperatørens/rejsearrangørens misligholdelse af samme.

  12.1.5 Scandlines‘ ansvarsfraskrivelser og ansvarsbegrænsninger skal på tilsvarende vis gælde til fordel for Scandlines’ medarbejdere eller bemyndigede personer samt for Scandlines lovmæssige repræsentanter og disses medarbejdere og medhjælpere.

  12.2. Erstatningsansvar i forbindelse med personskader og/eller materielle skader, selvrisiko

  12.2.1 Scandlines er erstatningsansvarlig for skader, der opstår på havet under befordringen som følge af en passagers dødsfald eller tilskadekomst samt ved tab eller beskadigelse af bagage, inklusiv passagerens køretøjer, i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 392/2009 og med disse bestemmelsers ansvarsbegrænsninger med forbehold for følgende: Ved beskadigelse af et køretøj har passageren en selvrisiko på 330 regneenheder*, og ved tab eller beskadigelse af anden bagage har passageren en selvrisiko på 149 regneenheder. Disse beløb fratrækkes i erstatningsbeløbet. Ansvarsbegrænsningerne gælder ikke, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes en handling eller forsømmelse fra Scandlines‘ side, som Scandlines selv har begået enten med forsæt eller grov uagtsomhed. Den ansatte eller bemyndigede person, der handler på vegne af Scandlines eller den udførende transportør, mister sit krav på ansvarsbegrænsning, hvis det bliver dokumenteret, at skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed.

  *En „regneenhed“ (SDR) er Den Internationale Valutafonds særlige trækningsret og udgør en kunstig møntenhed. Værdien af DKK i forhold til den særlige trækningsret beregnes efter den beregningsmetode, som Den Internationale Valutafond anvender for sine operationer og transaktioner på den dag, hvor befordringen er tilendebragt/for ankomsten til bestemmelsesstedet, jf. artikel 9 i bilag I til forordning (EF) nr. 392/2009.

  12.2.2 I forbindelse med befordring af rejsende på havet, som ikke er omfattet af forordning (EF) nr. 392/2009, og som ikke vedrører dødsfald eller helbredsskader og heller ikke vedrører væsentlige pligter, der er relevante for opfyldelsen af befordringsaftalen, og som ikke beror på forsæt eller grov uagtsomhed fra Scandlines’ side, eller fra Scandlines’ lovmæssige repræsentanters, medarbejderes eller medhjælperes side, er Scandlines erstatningsansvar beløbsmæssigt begrænset til erstatningen for en for aftalen typisk og forudseelig skade.

  13. Krav i forbindelse med forsinkede og aflyste overfarter

  13.1 Scandlines er berettiget til at aflyse overfarter, hvis der forligger dårlige vand- eller vejrforhold, som f.eks. høj- og lavvande, storm, overisning eller risiko for is i afgangs- eller ankomsthavne og på søstrækninger, eller ved lukningen af afgangs- eller ankomsthavne og søstrækninger af andre årsager, force majeure, epidemifare, attentattrussel, eller ved aflysning af skibe på grund af omstændigheder, som Scandlines ikke er ansvarlig for.

  13.2 De i den af Scandlines offentliggjorte sejlplan anførte ankomst- og afgangstidspunkter er erfaringsbaserede og kan på grund af skibstrafikkens generelle umålelighed ikke garanteres og er ikke en integreret del af befordringsaftalen. Scandlines bestræber sig efter bedste evne på at undgå forsinkelser og aflysninger, men ankomst- og afgangstidspunkter kan blive ramt af ændringer f.eks. ved ugunstige vejr- og vandforhold. Ved ændringer af årsager, som Scandlines ikke er ansvarlig for, er passageren/busoperatøren/rejsearrangøren ikke berettiget til at kræve erstatning.

  13.3 Passageren har ikke krav på erstatning som følge af bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1177/2010 i tilfælde af, at rejsearrangementet aflyses af årsager,som ligger udenfor færgetransportørens ansvarsområde. Aflyses færgetransporten, er det kun i de tilfælde, hvor et krav er berettiget i henhold til bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1177/2010, at følgende gælder:

  (1) Ved aflysning eller forsinkelse af en afgang, som nødvendiggør et ophold på en eller flere nætter eller en forlængelse af det af passageren planlagte ophold, således som omhandlet i forordning (EU) nr. 1177/2010, er de samlede omkostninger til indkvartering på land – ekskl. omkostninger til transport mellem havneterminalen og indkvarteringsstedet – begrænset til 80,00 Euro for hver passager pr. nat i højest tre nætter (art. 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1177/2010).

  (2) I forbindelse med krav i henhold til art. 19 i forordning (EU) nr. 1177/2010 om kompensation for billetprisen i tilfælde af forsinket ankomst udbetaler Scandlines ingen erstatninger på under 6,00 Euro, (art. 19, stk. 6, 2 pkt. i forordning (EU) nr. 1177/2010).

  14. Afbestilling/refusion

  14.1 Hvis passageren/busoperatøren/rejsearrangøren afbestiller en rejse eller ikke indfinder sig til befordringen, er Scandlines berettiget til at kræve billetprisen betalt i henhold til betingelserne i befordringsaftalen mellem busoperatøren/rejsearrangøren og Scandlines.

  14.2 Refusion af færgebilletter, der er betalt med et kreditkort, finder kun sted ved kreditering af den kreditkortkonto, som blev anført i forbindelse med betalingen, og i den møntenhed, der blev anvendt ved betalingen. Det beløb, der krediteres kreditkortkontoen, kan afvige fra refusionsbeløbet som følge af valutaomregning og kreditkortselskabets gebyrer. Sådanne afvigelser begrunder ikke et erstatningsansvar over for Scandlines.

  14.3 I alle øvrige tilfælde overføres refusionsbeløbet til en bankkonto anvist af busoperatøren/rejsearrangøren. Der foretages ikke udbetaling ved check-in eller i Scandlines Servicecenter.

  14.4 Scandlines kan afvise at foretage refusion, hvis refusionsanmodningen fremsættes senere end seks måneder efter udløb af billettens gyldighed.

  14.5 Scandlines forbeholder sig ret til at nægte at refundere en færgebillet, som passageren/busoperatøren/rejsearrangøren har fremlagt for myndighederne i et land som dokumentation for sin hensigt om at forlade landet igen, medmindre passageren/busoperatøren/rejsearrangøren dokumenterer over for Scandlines, at vedkommende er berettiget til at blive i landet eller vil forlade landet med en anden transportør.

  15. Scandlines‘ annullering af befordring

  15.1 Scandlines kan nægte at foretage befordringen eller viderebefordringen af passageren/busoperatøren/rejsearrangøren, hvis denne:

  15.1.1 ikke opfylder de påkrævede betingelser og regler for indrejse i bestemmelseslandet (herunder indrejsebestemmelser for medrejsende dyr), jf. punkt 5 og 9 i nærværende ABB,

  15.1.2 er ude af stand til at rejse på grund af almen eller smitsom sygdom, fysiske eller psykiske besværligheder eller af andre årsager, og/eller er til mere end ubetydelig fare for andre passagerers sundhed eller sikkerhed,

  15.1.3 har behov for at være ledsaget, men alligevel rejser uden ledsager, jf. punkt 8 i nærværende ABB,

  15.1.4 endnu ikke har betalt billetprisen for den pågældende overfart, eller ikke har betalt hele prisen på det tidspunkt, hvor rejsen påbegyndes, og ikke omgående betaler det endnu udestående restbeløb.

  15.1.5 har givet forkerte eller ufuldstændige oplysninger om det medførte køretøjs/bus’ klasse
  og type,

  15.1.6 har givet forkerte eller ufuldstændige oplysninger om det særlige gods’ mål, vægt og omfang, som har haft betydning for Scandlines‘ indvilligelse i at befordre dette på de aftalte betingelser, jf. punkt 10 i nærværende ABB,

  15.1.7 er til mere end ubetydelig fare for andre passagerers sikkerhed på grund af vedholdende overtrædelse af befordringsbestemmelserne for dyr, bagage, og/eller særligt gods, og/eller på grund af gentagen tilsidesættelse af anvisninger givet af skibets officerer og andre af Scandlines bemyndigede personer.

  15.1.8 modsætter sig lovpligtige eller myndighedsanordnede sikkerhedstiltag/gennemsøgninger/kontroller, som iværksættes på den pågældende færgehavns område eller på de pågældende skibe.

  15.1.9 Scandlines kan desuden nægte at foretage befordringen af andre årsager, som kan henføres til passagerens/busoperatørens/rejsearrangørens person eller adfærd (f.eks. betydelig beruselse, hærværk eller uro) eller den af vedkommende medbragte bagage, især hvis den reglementerede drift af færgen ville bringes i fare ved passagerens/busoperatørens/rejsearrangørens fortsatte befordring (jf. punkt 6 i nærværende ABB) eller hvis:

  15.1.10 der i forbindelse med befordringsaftalens indgåelse er givet forkerte oplysninger, herunder især om alderen på et uledsaget barn eller mindreårig, og dette har haft betydning for Scandlines‘ beslutning om at befordre passageren på de aftalte betingelser, (jf. punkt 8 i nærværende ABB), eller hvis passageren/busoperatøren/rejsearrangøren:

  15.1.11 på et tidligere tidspunkt før bookingen af befordringen og efter en behørig vurdering af omstændighederne fra Scandlines‘ side har fået en skriftlig meddelelse fra Scandlines om, at Scandlines fra det pågældende tidspunkt ikke længere vil befordre passageren, busoperatøren/rejsearrangøren, fordi passageren/busoperatøren/rejsearrangøren i forbindelse med tidligere befordring allerede har overtrådt de nævnte punkter, især punkt 15.1.9, og det af den grund er urimeligt at forlange en befordring hos Scandlines.

  15.2 Nægter Scandlines at (videre-)befordre passageren/busoperatøren/rejsearrangøren af ovennævnte årsager, kan skibets officerer eller en anden af Scandlines bemyndiget person sætte passageren/busoperatøren/rejsearrangøren af for egen regning i nærmeste havn (herunder også havne uden for sejlplanen). Punkt 14.1 finder tilsvarende anvendelse.

  15.3 Scandlines‘ eventuelle øvrige lovmæssige krav på erstatning og refusion af omkostninger – herunder især, men ikke udelukkende på grundlag af nærværende ABB’s punkt 5 (indrejsebestemmelser), 9 (kæledyr) og 10 (bagage) – berøres ikke heraf. 

  16 Forældelse

  16.1 Samtlige passagerens/busoperatørens/rejsearrangørens erstatningskrav mod Scandlines på grund af død eller tilskadekomst eller tab eller beskadigelse af bagage i henhold til forordning (EF) nr. 392/2009 forældes i henhold til denne forordnings artikel 16. 

  16.2 Alle passagerens/busoperatørens/rejsearrangørens øvrige erstatningskrav, herunder krav på grund af forsinkelse af overfarter, forældes to år efter den dag, da passageren/rejsegodset blev udskibet. Samtlige krav på ydelser hidrørende fra færgebilletter forældes to år efter købsdatoen for den pågældende færgebillet.

  17. Lovvalg, værneting, øvrige bestemmelser

  17.1 Det er udelukkende dansk ret, herunder den danske sølov og ufravigelige internationale konventioner og EU-forordninger, der finder anvendelse på aftaleforholdet mellem passageren/busoperatøren/rejsearrangøren og Scandlines.

  17.2 Enhver tvist hidrørende fra befordringsaftalen kan alene behandles og afgøres af de danske domstole.

  17.3 Overskrifterne i nærværende ABB tjener kun til at gøre teksten mere overskuelig og er uden betydning for fortolkningen af bestemmelserne i deres helhed. 

 • Download "Standard salgs- og leveringsbetingelser for busoperatører" som PDF.

  § 1 Indhold og omfang

  1.1 Nærværende salgs- og leveringsbetingelser omfatter overførsel af køretøjer inden for det angivne markeds-segment.

  1.2 For at kunne indgå en Busoperatør Aftale med Scandlines, har Scandlines fastsat kriterier for forventet bruttoomsætning pr. år, som Busoperatøren er bekendt med og skal opfylde. Busoperatørens forpligtelse til at opfylde den forventede bruttoomsætning gælder for at opretholde den aftalte rabat. Evt. manglende opfyldelse har ingen bagudrettet konsekvens.

  1.3 Ved accept af Aftalen, giver Busoperatøren Scandlines og affilierede selskaber samtykke til at sende informationsbreve via e-mail. Informationsbrevene kan indeholde nyheder om priser, brændstoftillæg, sejlplansændringer og andre tilbud, som kan have relevans for Busoperatøren. Busoperatøren kan til en hver tid afmelde sig informationsservicen ved at kontakte Scandlines.

  § 2 Registrering/dokumentation

  2.1 Scandlines og dennes datterselskaber registrerer køretøjerne ved anvendelse af billet/rekvisition/voucher med kunde nr. til brug som betalingsmiddel for overførslen. Typen af billet/rekvisition/voucher afhænger af markedssegmentet, som er angivet på forsiden af Aftalen. Billet/rekvisition/voucher udstedes til den valgte færgehavn.

  2.2 Hvis du som kunde har oplyst din bils registreringsnummer i forbindelse med bestilling af billet, så du kan anvende Scandlines’ eller Scandlines’ samarbejdspartneres automatiske nummerpladegenkendelse, opbevarer Scandlines ligeledes denne information og videregiver den om nødvendigt til samarbejdspartnere. Hvis registreringsnummeret udgør personoplysning, for eksempel fordi bilen er registreret i en enkeltpersons navn, gælder bestemmelserne om behandling og overførsel af personoplysninger i afsnit 2 og 6 i Scandlines’ privatlivspolitik for kunder: www.scandlines.dk/betingelser/privatlivspolitik/privatlivspolitik-kunder

  2.3 De angivne billetter/rekvisitioner/vouchere er dokumentation for opfyldelse af Aftalen, og Busoperatørens anvendelse af disse er en betingelse for opnåelse af den eventuelt angivne rabat.

  § 3 Priser og faktureringsbetingelser

  3.1 Aftaler og tilbud baseres på de til enhver tid gældende priser (offentliggjorte og vejledende priser), tariffer og valutakurser.

  Aftaleindgåelse og tilbudsgivning sker generelt med forbehold for prisændringer, som er forårsaget af forhold uden for Scandlines` indflydelse. Scandlines forbeholder sig ret til frit at foretage ændringer i listepriserne. Sådanne ændringer kan varsles til ikrafttræden efter 14 dage. Forud for ændringer i listepriser fremsender Scandlines enten et prisblad eller nyhedsbrev til Busoperatøren. Information om aktuelle listepriser er tilgængelig på Scandlines webside under www.scandlines.dk/bus/betingelser

  3.2 Fakturering fra Scandlines foretages efter de til enhver tid gældende listepriser fratrukket eventuel rabat.
  En eventuel rabat ydes iht. kriterierne for det angivne markedssegment med udgangspunkt i det foregående års nettoomsætning hos Scandlines, eller for nye kunder med udgangspunkt i den forventede nettoomsætning for kalenderåret.

  3.3 Fakturering foretages på baggrund af de anvendte billetter/rekvisitioner/vouchere, jf. pkt. 2.1, og betingelserne i Aftalen.

  3.4 Faktureringshyppigheden er hver 8. dag, og fakturaen fremsendes elektronisk. Ved fremsendelse af papir-faktura opkræves et fakturagebyr på DKK 75,00 + moms pr. faktura.

  3.5 Busoperatøren er ansvarlig for, at Scandlines til enhver tid er informeret om dennes aktuelle e-mailadresse til faktureringsformål.

  § 4 Sikkerhed og betalingsbetingelser

  4.1 Såfremt Busoperatøren ønsker en kreditbetalingsaftale, foretager Scandlines en kreditvurdering af virksomheden.

  4.2 Betalingsbetingelserne er netto 10 dage.

  4.4 Ved fremsendelse af rykker i forbindelse med forfalden betaling, opkræves et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. rykker.

  § 5 Pladsreservation/ombooking

  5.1 Pladsreservation til bus kan foretages skriftligt til Scandlines gruppebookingafdeling på e-mail: grupper@scandlines.com

  5.2 Scandlines besvarer som hovedregel anmodninger om pladsreservation inden for 24 timer fra modtagelsen af pladsbestillingen på hverdage mandag-fredag kl. 12, og den efterfølgende hverdag for anmodninger modtaget fredag efter kl. 12 samt i weekender.

  5.3 Såfremt Busoperatøren ønsker at ændre en forud reserveret afgang til en anden afgang den samme dag eller på en anden dag, dvs. annullere den eksisterende booking, vil de Almindelige Befordringsbestemmelser (ABB), Standard Salgs- og Leveringsbetingelser for Busoperatører (SSLB), brændstoftillæg, prisen og den gældende rabat, såfremt en sådan er aftalt, blive genberegnet baseret på den gældende pris for den nye bookede afgang samt den rabataftale, som er gyldig den dag om-bookingen foretages. Intet afbestillingsgebyr vil blive opkrævet for ombooking af en afgang til en anden afgang den samme dage eller på en anden dag. Sekt. 6 finder ikke anvendelse.

  5.4 Efterbestilling af ekstra buspassagerer samt af evt. busanhænger efterkommes, såfremt der er ledig kapacitet på den pågældende afgang. Scandlines forbeholder sig ret til at afvise efterbestillinger.

  5.5 Scandlines forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i fartplaner og at omlægge busreservationer i konsekvens heraf. Der kan til enhver tid indsættes et andet skib end annonceret. En reservation er ikke en garanti for befordring og skal alene betragtes som en reservation af ledig kapacitet på en given afgang. Ved forsinkelse eller aflysning af sejlads er Scandlines altid berettiget til at anvise Busoperatøren til en senere afgang, uden at Busoperatøren kan kræve refusion af billetprisen eller anden kompensation i den anledning. Dette gælder ligeledes, såfremt Busoperatøren måtte vælge alternativ befordring i stedet.

  5.6 Scandlines er ansvarsfri ved forsinkelse og aflysning af sejladser, som skyldes forhold uden for Scandlines kontrol, herunder, men ikke begrænset til vejr- og vandforhold som bringer sejladsen i fare, jordskælv, brand og eksplosion, krig, terrorisme, oprør og uroligheder, strejke, lockout eller andre arbejdsmarkedsrelaterede uoverensstemmelser samt sygdom.

  5.7 Ved maskinsvigt og andre tekniske eller operationelle svigt er Scandlines ansvarsfri, såfremt årsagen til svigtet skyldes forhold uden for Scandlines kontrol. Såfremt årsagen til svigtet kan tilegnes Scandlines, tilbyder Scandlines refusion af billetprisen, såfremt Busoperatøren havde en gyldig reservation til den forsinkede eller aflyste afgang, og Busoperatøren blev mindst 3 timer forsinket i ankomst til destinationshavnen i forhold til det oprindelige ankomsttidspunkt.

  5.8 Scandlines kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for Busoperatørens driftstab, avancetab eller andre indirekte tab og følgeskader i anledning af forsinkelse eller aflysning af sejladser – hvad enten det skyldes forhold uden for Scandlines' kontrol eller det skyldes fejl eller forsømmelse hos Scandlines - herunder tab som følge af udgifter til ekstra kørsel, hotelophold, mistede trafikforbindelser, ansvar i forhold til Busoperatørens kunder, mv.

  5.9 I øvrigt henvises til de gældende Almindelige Befordringsbestemmelser (ABB) for Scandlines for færgetransport som udgør en del af et rejsearrangement arrangeret af en busoperatør eller anden rejsearrangør end Scandlines, på www.scandlines.dk/bus/betingelser. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem nærværende Standard Salgs- og leveringsbetingelser for busoperatører og Scandlines Befordringsbestemmelser, har nærværende Standard Salgs- og leveringsbetingelser for busoperatører forrang.

  § 6  Afbestilling af busreservationer

  Afbestilling af busreservationer skal ske skriftligt pr. e-mail til Scandlines gruppebooking afd. på grupper@scandlines.com

  6.1 Afbestillingsregler for enkeltbilletter på ruten Rødby-Puttgarden:

  Indtil 3 kalenderdage før afgang: Intet afbestillingsgebyr

  Fra 2 dage før booket afgang: 75% af den gældende listepris opkræves

  Udeblivelse hhv. afbestilling efter bestilt afgang: 100% af den gældende listepris opkræves

  6.2 Afbestillingsregler for enkeltbilletter på ruten Gedser-Rostock:

  Indtil 8 kalenderdage før afgang: Intet afbestillingsgebyr

  Fra 7 dage før booket afgang: 75% af den gældende listepris opkræves

  Udeblivelse hhv. afbestilling efter bestilt afgang: 100% af den gældende listepris opkræves

  6.3 Afbestillingsregler for éndagsbilletter for ruterne Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock:                        

  Indtil kl. 12.00 2 kalenderdage før afgang: Intet afbestillingsgebyr

  Fra kl. 12.00 2 dage før booket afgang: 75% af den gældende listepris opkræves

  Udeblivelse hhv. afbestilling efter bestilt afgang:100% af den gældende listepris opkræves

  Der ydes ingen rabat på afbestillings- og udeblivelsesgebyrer samt øvrige gebyrer.

  § 7 Bestilling og afbestilling af gruppemenuer

  7.1 Scandlines tilbyder gruppemenuer på følgende færgeruter: Rødby-Puttgarden og Gedser-Rostock. Gruppemenuer skal bestilles skriftligt hos Scandlines gruppebookingafdeling min. 5 dage før afgang. Særlige menu-forespørgsler rettes ligeledes til Scandlines gruppebookingafdeling.

  7.2 Afbestilling af bestilte gruppemenuer kan kun ske skriftligt til Scandlines gruppebookingafdeling senest 4 dage før afgang. I modsat fald faktureres den bestilte menu til fuld pris. Såfremt gruppen ikke møder frem til den bookede afgang faktureres ligeledes den fulde pris for den bestilte menu.

  § 8 Information

  8.1 Scandlines informerer som hovedregel busoperatører om generelle betingelser og nye tiltag via hjemmesiden www.scandlines.dk/bus samt via elektronisk udsendte nyhedsbreve.

  8.2 Busoperatøren er ansvarlig for, at Scandlines til enhver tid er informeret om dennes aktuelle e-mailadresse til modtagelse af nyhedsbreve.

  § 9 Ændring i Aftalens betingelser

  9.1 Nærværende Standard salgs- og leveringsbetingelser for busoperatører gælder løbende indtil videre notifikation fra Scandlines side.

  9.2 Scandlines forbeholder sig retten til når som helst at foretage ændringer i disse Standard salgs- og leveringsbetingelser for busoperatører med forudgående meddelelse til Busoperatøren.

  § 10 Ophør af Aftalen

  10.1 Indgåelse af Aftalen samt nærværende Standard Salgs- og leveringsbetingelser for Busoperatøren er betinget af, at Busoperatøren ved indgåelse af Aftalen opfylder kriterierne for indgåelse af en Busoperatør Aftale, samt at Busoperatøren i Aftalens løbetid til stadighed overholder vilkårene heri.

  10.2 Er betingelserne i §10.1 ikke længere opfyldt, kan Scandlines uden varsel bringe Aftalen til ophør.

  10.3 Endvidere kan Aftalen opsiges med øjeblikkelig varsel, såfremt hele eller dele af aftalen strider mod lovgivningen.

  10.4 Aftalen kan endvidere til enhver tid fra begge parter opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

  10.5 Enhver opsigelse skal ske skriftligt.

  10.6 Såfremt Aftalen opsiges i henhold til denne §10, skal Parterne alligevel hver især opfylde deres forpligtigelser i forhold til allerede bekræftede bookinger, såfremt bookingen er bekræftet inden Aftalens opsigelse.

  10.7 Senest 8 dage efter Aftalens ophør foretager Scandlines endelig afregning og returnerer en eventuel bankgaranti.

  § 11 Lovvalg og værneting

  Enhver tvist vedrørende Aftalen afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København som værneting i første instans.

  September 2022