Left navigation


Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for køb 

Generelt

Medmindre andet fremgår af indkøbsordre eller på anden vis er aftalt skriftligt mellem parterne, vil disse generelle vilkår og betingelser ("Betingelserne") gælde alle leverancer af varer og tjenesteydelser ("Leverancer") fra leverandøren ("Leverandøren") til Scandlines og tilknyttede selskaber (Køberen").

Leverandørens generelle salgsbetingelser, der fremgår som en del af salgsdokumenterne eller andetsteds, er ikke gyldige og vil ikke blive taget i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme. 

Ordrebekræftelse

Som gyldig bekræftelse af ordre kræves skriftlig bekræftelse, f.eks. ved returnering af en kopi af Køberens indkøbsordre, og denne skal være behørigt underskrevet af Leverandøren som accept af disse betingelser.

Afgivelse af ordrer

Uanset hvad der er angivet under punktet 'Ordrebekræftelse', accepterer såvel Leverandøren som Køberen, at indkøbsordrer kan indsendes elektronisk med bindende virkning. Disse betingelser gælder også for indkøbsordrer, der indsendes elektronisk. Såfremt Leverandøren ønsker at afvise en elektronisk indsendt indkøbsordre, skal et sådant afslag ske skriftligt senest 3 dage efter modtagelsen af indkøbsordren.

Leveringsbetingelser

Leverandøren er forpligtet til at levere leverancen i overensstemmelse med de betingelser/beskrivelser, der er angivet i indkøbsordren. Afvigelser accepteres ikke uden forudgående skriftlig accept fraKkøberen. Leverancer skal ske i overensstemmelse med Incoterms 2020, kode DPU på den leveringsadresse, Køberen har udpeget.

Den leveringsdato, der er angivet i indkøbsordren, skal nøje overholdes.

Leverancen betragtes som leveret, når den er ankommet til leveringsstedet og den kan godkendes af Køberen. I tilfælde af, at Køberen finder leverancen defekte, i uoverensstemmelse med specifikationerne som angivet i indkøbsordren eller af en ikke tilfredsstillende kvalitet er Køberen berettiget at returnere leverancen på Leverandørens regning og risiko til fuld refusion og kredit for alle afholdte omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, omkostninger til midlertidig opbevaring, emballering, håndtering og transport.

Force majeure

I tilfælde af, at rettidig levering hindres eller udelukkes som følge af krig, mobilisering, importforbud, brand, eksplosion, strejke, lockout, naturkatastrofer eller langvarigt svigt i energiforsyningen ("force majeure"), udsættes leveringen med en periode svarende til varigheden af den situation, der forårsager forsinkelsen.

Under sådanne omstændigheder er det Leverandørens ansvar at træffe øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for med alle tilgængelige midler at afhjælpe forsinkelsen eller reducere virkningerne af force majeure-situationen i videst muligt omfang.

Leverandøren er forpligtet til straks skriftligt at underrette Køberen inden for 24 timer efter at være blevet opmærksom på force majeure-situationen samt oplyse årsag, art og forventet varighed af begivenheden og give Køberen tilfredsstillende dokumentation for forekomsten af en sådan situation. Leverandøren er forpligtet til at underrette Køberen, når force majeure-situationen er ophørt.

Leverandøren er desuden, efter anbefaling fra Køberen, forpligtet til at foretage køb og/eller ændringer, der måtte eliminere eller reducere force majeure-situationens forsinkende virkning.

Betalingsbetingelser

Betalingsfristen er løbende måned plus 30 dage fra levering og Købers modtagelse af fuldstændig samt korrekt faktura.

Køberen kan modregne eller fratrække ethvert beløb, Leverandøren skylder Køberen, fra betalingen af enhver faktura.

Prisbetingelser

Alle priser angives i EUR ekskl. moms, medmindre andet er angivet i indkøbsordren. Alle priser er faste og kan ikke ændres. Enhver justering af priserne som følge af ændringer i Leverandørens omkostninger og/eller valutaudsving accepteres ikke uden forudgående skriftlig accept fra Køberen.

Såfremt indkøbsordren indeholder aftale om pris- og/eller valutareguleringer, er det Leverandørens ansvar at fremlægge fyldesgørende dokumentation for sådanne justeringers nødvendighed.

Mangler og garanti

Leverandøren garanterer, at leverancen i en minimumsperiode på 24 måneder fra levering eller 12 måneder fra idriftsættelse (afprøvning ved idriftsættelse), hvad end der måtte forekomme senest af disse, (a) opfylder branchestandarderne for den relevante leverance, (b) opfylder kravene i indkøbsordren og (c) er fri for eventuelle mangler ("Garantien").

Hvis leverancerne ikke overholder Garantien, skal Leverandøren (efter Køberens valg) straks for egen regning reparere, erstatte eller genudføre de relevante leverancer i overensstemmelse med disse betingelser.

For nyt udstyr eller komponenter, der repareres eller udskiftes i henhold til Garantien, gælder enten en ekstra garanti på 6 måneder fra reparation eller udskiftning eller den normale garantiperiode, afhængigt af hvilken af disse der er længst. Betingelserne for et sådant reparationsarbejde er de samme som for den oprindelige levering.

I tilfælde af, at Køberen afviser en levering som defekt, er Leverandøren forpligtet til efter Køberens valg at erstatte leverancen og foretage genlevering på Køberens anmodning. I tilfælde af, at genlevering ikke arrangeres uden forsinkelse, er Køberen berettiget til at købe en erstatning fra en alternativ kilde på Leverandørens regning og risiko, med forbehold for forudgående underretning af Leverandøren.

Køberen har ret til at undersøge varer, materialer og dele, inden denne accepterer levering. Dette fratager ikke Køberen andre rettigheder i henhold til denne aftale, ligesom det heller ikke reducerer Leverandørens ansvar.

Såfremt der inden for garantiperioden konstateres fejl eller mangler ved leverancen, er Leverandøren forpligtet til uden omkostninger for Køberen og efter Køberens valg at reparere eller udskifte de defekte dele. Hvis reparationen ikke udføres inden for den tidsramme, Køberen anmoder om, er Køberen berettiget til at få reparationen udført af en alternativ leverandør på Leverandørens regning, med forbehold for forudgående underretning af Leverandøren. Køberen skal give rimelig tid til reparation eller udskiftning med hensyntagen til leverancernes art. Hvis væsentlige fejl og mangler fortsat foreligger, efter at Leverandøren har iværksat korrigerende foranstaltninger, kan Køberen vælge at annullere og anmode om fuld kredit.

Hvis leverancerne omfatter tjenester, som ved deres udførelse ikke er i overensstemmelse med garantien, skal Leverandøren efter Køberens valg straks igen udføre tjenesterne uden omkostninger for Køberen i overensstemmelse med denne aftale og den gældende indkøbsordre, således at disse overholder garantien. Efter Køberens valg kan Køberen også købe erstatningstjenester fra en alternativ kilde på Leverandørens regning og risiko, forudsat at Leverandøren på forhånd underrettes herom.

Garantien omfatter transportomkostninger til det oprindelige leveringssted. Hvis Leverandøren ønsker de defekte dele returneret, skal Leverandøren bære de relevante transportomkostninger.

Garantirettighederne i henhold til denne klausul berører ikke Køberens andre rettigheder i henhold til disse betingelser eller i henhold til lovgivningen.

Produktansvar

Lovgivning udstedt af EU (Den Europæiske Union) samt den nationale danske eller tyske lovgivning (alt efter, hvad der er relevant) om produktansvar finder anvendelse på alle leverancer, der omfatter produkter.

Hvis en tredjemand anlægger sag mod Køberen eller Leverandøren i forbindelse med varer og/eller tjenesteydelser, der leveres i henhold til denne aftale, skal den anden part straks underrettes.

Leverandøren kan ikke fralægge sig ansvaret ved at henvise til sine salgsbetingelser, udbudsdokumenter, ordrebekræftelsen eller andre dokumenter, udtalelser eller hændelser. 

Leverandøren skal holde Køberen skadesløs fra ethvert ansvar eller tredjemandskrav, der måtte opstå i forbindelse med produkter, der indgår i leverancerne, og som forårsager død, personskade, tingskade eller tredjemandstab eller -skade.

Leverandøren er forpligtet til at acceptere sager ved den domstol eller voldgiftsenhed, der håndterer krav om kompensation mod Køberen, som af Køberen påstås at være forårsaget af Leverandørens levering.

Tvister og lovvalg

Disse betingelser er underlagt dansk lovgivning. Parterne søger at bilægge eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, afgøres alle tvister af Sø- og Handelsretten i København.

Forsinkelse

I tilfælde af, at leveringen ikke sker inden for den aftalte leveringstid – undtagen i tilfælde, hvor forsinkelsen skyldes Køberen eller en force majeure-situation – er Køberen berettiget til at blive betalt fikseret erstatning svarende til 0,5 % af den samlede indkøbsordrepris pr. påbegyndt uge med forsinkelse, op til maksimalt 10 % af den samlede indkøbsordrepris.

Efter eget ønske kan Køberen derudover, hvis en levering forsinkes med mere end 1 uge fra den ønskede leveringsdato:

(a) annullere den gældende indkøbsordre uden yderligere ansvar for Køberen i forhold til at modtage leverancer eller andet;

(b) kræve fuld refusion af eventuelle beløb, Køberen har betalt til Leverandøren i forbindelse med indkøbsordren, samt

(c) bestille leverancerne fra en tredjepart og kræve eventuelle yderligere omkostninger godtgjort af Leverandøren.

Etik - adfærdskodeks for leverandører

Alle leverancer leveret til Køberen skal produceres og leveres med den lavest mulige påvirkning af miljø og mennesker samt med menneskers sikkerhed som højeste prioritet. Alle leverancer skal leveres i overensstemmelse med principperne i Køberens Code of Conduct, som hermed inkorporeres ved reference og i sin til enhver tid gældende form udgør en integreret del af disse betingelser eller enhver anden leverance aftale.


Scandlines - Der er noget ved at sejle