Left navigation


Vilkår og betingelser

Generelt

Hvor intet andet er anført i indkøbsordre eller på anden måde aftalt skriftligt mellem parterne i f.eks. pris- og rammeaftaler, gælder nedennævnte almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til Scandlines, samt affilierede selskaber (herefter Køber).

Leverandørens generelle salgsbetingelser, som fremtræder som bestanddel af leverandørens salgsdokumenter, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Ordrebekræftelse 

Som gyldig bekræftelse af ordre kræves leverandøren skriftlige bekræftelse evt. i form af kopi af Køber's indkøbsordre medpåtegnet accept af betingelser.

Afgivelse af ordrer

Uanset det som anført under punktet ”Ordrebekræftelse”, accepterer såvel leverandøren som Scandlines, at indkøbsordrer med bindende virkning kan afgives elektronisk. Ordrer, som er afgives elektronisk, er omfattet af Almindelige Indkøbsbetingelser. Såfremt leverandøren ønsker at protestere mod en elektronisk afgivet ordre, skal dette ske inden 3 dage fra Scandlines afsendelse heraf.

Leveringsbetingelser

Leverandøren er forpligtet til at sørge for levering i nøje overensstemmelse med det i indkøbsordren anførte. Levering må tidligst ske 8 dage før end den anførte ønskede leveringsdato. Afvigelser anerkendes kun i den udstrækning, de forud for leveringen er skriftligt accepteret af Køber. Leveringen skal ske frit i henhold til Incoterms 2010 kode C&F på den af Køber angivne leveringsadresse.

Den i Køber's indkøbsordre angivne leveringstid skal nøje overholdes.

Leverancen skal anses for leveret, når den til den aftalte leveringstid er fremme på leveringsadressen og den kan godkendes af Køber. Såfremt Køber finder, at varen ikke er i overensstemmelse med specifikationerne i Køber's indkøbsordre eller ikke er af tilfredsstillende kvalitet, er Køber berettiget til at returnere leverancen for leverandørens regning og risiko med fuld kreditering for alle hermed forbundne omkostninger, herunder omkostninger til midlertidig opbevaring, emballering og anden håndtering samt transport.

Force Majeure

Såfremt rettidig levering hindres eller udelukkes som følge af krig, mobilisering, indførselsforbud, brand, eksplosion, strejke, lockout, naturkatastrofer og langvarigt svigt af energitilførsel, udsættes leveringstiden med et tidsrum svarende til den uafvendelige forsinkelse i kalenderdage, men dog maksimalt med det antal arbejdsdage, som måtte være gået tabt.

I tilfælde af forsinkelse påhviler det leverandøren straks at foretage effektive skridt med alle til rådighed værende midler til at overvinde forsinkelsen eller formindske dens virkning.

Leverandøren er forpligtet til straks, og inden 24 timer fra kendskab til tilstanden, eller når sådanne forsinkelser påregnes at ville indtræde, skriftligt at meddele Køber årsag og forventet varighed, samt meddele fyldestgørende dokumentation.

Leverandøren er endvidere forpligtet til at meddele køber når tilstanden er ophørt.

Leverandøren skal endvidere være forpligtet til efter Køber's ønske at foretage indkøb til anden side og/eller at foretage sådanne ændringer ved den berørte del af leverancen, som vil være egnet til at afværge eller mindske forsinkelsen.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er Løbende måned plus 35 dage fra levering og fakturadato.
Ethvert beløb, som Køber kan kræve som følge af leverancen, kan modregnes i Køber's betaling for denne.

Prisforhold

Prisen er fastsat i danske kroner (DKK) ekskl. moms med mindre andet fremgår af Køber's indkøbsordre. Alle priser er faste og omfatter leverings- samt monteringsomkostninger. Der kan således ikke ske nogen regulering af prisen grundet ændringer i leverandørens omkostninger eller valutakurser, uden dette er skriftligt accepteret af Køber.

Såfremt indkøbsorden indeholder aftale om pris - og/eller kursregulering, påhviler det leverandøren at fremlægge fyldestgørende dokumentation for reguleringen.

Mangler og garanti

Leverandøren garanterer for, at leverancen opfylder de i Køber's indkøbsordre specificerede krav.

Garantien er gældende i et tidsrum af 18 måneder, regnet fra leveringstidspunktet, dog maksimum 12 måneder fra ibrugtagning for nyt udstyr og komponenter. Ved reparation dækker garantien dog kun i 6 måneder fra ibrugtagning.

Garantien dækker alle aspekter vedrørende design, materialer, projektleverancer, forarbejdning og emballering.

Såfremt Køber har afvist en leverance som mangelfuld, skal leverandøren på Køber's begæring foretage omlevering. Sker omleveringen ikke uden ubegrundet ophold, er Køber berettiget til at indkøbe erstatningsleverancer fra tredjemand for leverandørens regning og risiko. Køber's adgang til at undersøge varer. materialer og dele inden leveringen fratager ikke Køber andre rettigheder i henhold til nærværende indkøbsbetingelser.

Såfremt der indenfor garantiperioden konstateres fejl eller mangler ved leverancen, er leverandøren forpligtet til uden
omkostninger for Køber at udbedre fejlen eller manglen ved efter Køber's valg enten at udskifte defekte dele med nye eller vederlagsfrit at levere nye erstatningsdele omkostningsfrit til Køber, således at Køber for leverandørens regning kan udbedre fejlen eller manglen. Sker udbedringen med ugrundet ophold, er Køber berettiget til at lade de konstaterede fejl og mangler udbedre for leverandørens regning og risiko. Såfremt der er tale om en væsentlig fejl eller mangel enten kvalitativt eller kvantitativt, kan Køber vælge at hæve hele købet.

For leverancer, eller dele deraf , som erstattes eller udbedres under leverandørens garanti , vil ovenstående betingelser for de udskiftede dele være gældende for en 18 måneders periode, regnet fra leveringstidspunktet af erstatningsdelene, dog maksimum 12 måneder fra ibrugtagning..

Produktansvar

Danske retsregler, herunder de til enhver tid gældende EU-retslige regler om produktansvar er, som helhed gældende for
leverancer til Køber.

Hvis tredjemand gør produktansvar gældende mod Køber eller leverandøren, skal vedkommende part straks skriftligt underrette den anden part herom.

Leverandøren er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Køber på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverandøren.

Leverandøren kan ikke fraskrive sig sit ansvar efter ovenstående bestemmelser ved at henvise til sine salgsbetingelser, tilbudsdokumenter, ordrebekræftelser eller lignende.

Tvister, lovvalg og værneting

Enhver tvistighed i anledning af indkøbsordren skal søges afgjort i mindelighed, såfremt dette ikke lykkes skal tvistigheder afgøres efter dansk rets regler ved Køber's hjemting i København, ved Sø- og Handelsretten i København eller ved de almindelige domstole.

Alle transaktioner mellem Køber og Leverandør skal være underlagt lovgivningen i Kongeriget Danmark.

Konventionalbod

Såfremt levering ikke sker rettidig, kan Køber kræve bod medmindre forsinkelsen beror på Køber's forhold eller skyldes force majeure. Bøderne skal betales med 0,5 % per påbegyndt uges forsinkelse, og maksimalt 10% af den totale ordresum.

Etiske regler for leverandører

Alle varer og tjenester, der leveres til Køber, skal produceres med lavest mulige påvirkning af miljø og mennesker. Alle varer og tjenesteydelser skal leveres i overensstemmelse med principperne i Scandlines' Supplier Code of Conduct, som herved er inkorporeret ved foranstående henvisning, i sin til enhver tid gældende form, og en integrerende del af leverance aftalen (herunder disse Generelle vilkår og betingelser for indkøb).


Scandlines - Der er noget ved at sejle