Left navigation


Scandlines’ almindelige betingelser for pakkerejser

1 Indledende bestemmelser


1.1 Nærværende almindelige betingelser gælder for pakkerejser, som Scandlines Danmark ApS (”Scandlines”) er arrangør af. Scandlines er medlem af Rejsegarantifonden, medlems nummer 1209.


1.2 Ved bestilling af en pakkerejse (herefter ”rejse”) hos Scandlines accepterer du disse almindelige betingelser, som er en del af din aftale med Scandlines. Derudover er også angivelser i det markedsføringsmateriale vedrørende rejsen, som er tilgængeligt på Scandlines’ hjemmeside, www.scandlines.dk, en del af din aftale med Scandlines, medmindre Scandlines meddeler dig ændringer heraf inden aftalens indgåelse.


1.3 Scandlines’ til enhver tid gældende almindelige betingelser for pakkerejser kan findes på www.scandlines.dk.


1.4 Du er endvidere i forbindelse med den færgeoverfart, som er inkluderet i rejsen, underlagt Scandlines’ til enhver tid gældende generelle betingelser for køb og levering af Scandlines’ færgebilletter samt Scandlines’ befordringsbestemmelser, som begge findes på www.scandlines.dk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de almindelige betingelser for pakkerejser og Scandlines’ øvrige betingelser og bestemmelser, gælder de almindelige betingelser for pakkerejser.

2 Bestilling


2.1 Bestilling af en rejse skal ske som anført i markedsføringsmaterialet for den konkrete rejse.


2.2 Din bestilling af en rejse er bindende for både dig og Scandlines, når du har accepteret købet og de for rejsen gældende vilkår, som er anført i markedsføringsmaterialet på www.scandlines.dk


2.3 Børn og unge under 18 år, som rejser uden myndige ledsagere, skal i forbindelse med købet af rejsen fremsende en erklæring fra deres forældre om, at de har tilladelse til at rejse.

3 Pris


3.1 Rejsens pris omfatter færgetransport samt de yderligere elementer, som er konkret angivet i markedsføringsmaterialet. Din transport til og fra færgen, herunder din transport mellem færgen og den endelige destination, er ikke inkluderet i rejsens pris, medmindre andet er angivet i markedsføringsmaterialet.


3.2 Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er – med mindre andet er anført i markedsføringsmaterialet – ikke inkluderet i rejsens pris. Du har derfor selv ansvaret for dette – se nærmere under pkt. 5, 9 og 11.


3.3 Såfremt rejsen indbefatter hotelindkvartering sker dette som udgangspunkt i delt dobbeltværelse på hotel eller i lejlighed. Såfremt andet ikke er angivet i markedsføringsmaterialet, sælger Scandlines ikke halve dobbeltværelser med andre rejsende, hvorfor du må købe enkeltværelser eller dobbeltværelser til enebrug i henhold til de for det konkrete tilbud angivne retningslinjer, hvis du rejser alene. Yderligere begrænsninger kan fremgå af markedsføringsmaterialet.


3.4 Eventuelle særlige hotelfaciliteter (fx fitness-rum og spa) eller andre særlige faciliteter, som ikke er konkret angivet i markedsføringsmaterialet, er ikke inkluderet i rejsens pris. Derudover må du påregne, at visse hoteller opkræver yderligere betaling for fx sikkerhedsboks.


3.5 Scandlines yder ikke refusion for eventuelt uudnyttede dele af rejsen.

4 Betaling, prisændringer, mv.


4.1 Medmindre andet er angivet i markedsføringsmaterialet, skal du betale hele rejsens pris straks i forbindelse med din bestilling.


4.2 Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har Scandlines ret til at annullere din rejse uden varsel.


4.3 Rejsens pris er beregnet på grundlag af de tariffer, afgifter og valutakurser, der var gældende på tidspunktet for fremsættelsen af Scandlines’ tilbud. Scandlines forbeholder sig derfor retten til inden afrejsedagen at foretage prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (fx brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (fx havneafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.


Hvis for eksempel havneafgiften stiger med DKK 100, forhøjes rejsens pris tilsvarende.


Du vil blive informeret om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen. Informationen vil ske skriftligt til den e-mailadresse, du angiver i forbindelse med din bestilling.4.4 Hvis skatter eller afgifter mv., som pålignes Scandlines direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen, godtgør Scandlines dig det sparede beløb, såfremt beløbet er højere end DKK 100 pr. rejsedeltager.

5 Rejseforsikring


5.1 Du har mulighed for at tegne en rejseforsikring, som dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, den offentlige sygesikring ikke dækker. Scandlines har indgået et samarbejde med et forsikringsselskab vedrørende tegning af rejseforsikringer, og nærmere information om mulighed for tegning vil fremgå af Scandlines’ hjemmeside i forbindelse med bestilling af rejsen.

6 Scandlines’ muligheder for at ændre og aflyse rejsen før afrejse


6.1 Såfremt Scandlines vælger at ændre eller aflyse rejsen, informeres du hurtigst muligt herom. Du vil også blive informeret hurtigst muligt, hvis det inden afrejse viser sig, at Scandlines enten ikke kan levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.


6.2 Såfremt en ændring af din rejse medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har du ret til et forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Dette gælder dog ikke, såfremt ændringerne må anses for bagatelagtige.


6.3 Såfremt Scandlines aflyser rejsen, uden at dette skyldes dine forhold, eller hvis det med sikkerhed kan forudses, at Scandlines vil misligholde aftalen væsentligt, har du ret til at ophæve aftalen og få dit fulde indbetalte beløb tilbage. Alternativt kan du vælge at deltage i en anden af Scandlines arrangeret pakkerejse, såfremt Scandlines uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Såfremt du vælger at deltage i en rejse af højere værdi, skal du betale prisforskellen – mens Scandlines tilbagebetaler prisforskellen, hvis du vælger at deltage i en rejse af lavere værdi.


6.4 Hvis du lider et økonomisk tab, fordi Scandlines ikke kan opfylde de aftalte vilkår, eller som følge af, at rejsen bliver aflyst, har du krav på erstatning fra Scandlines, medmindre:


i) Aflysningen skyldes, at antallet af tilmeldte til en rejse er mindre end et af Scandlines i markedsføringsmaterialet angivet minimum, og du har modtaget skriftlig meddelelse herom inden en i markedsføringsmaterialet angivet frist.


ii) Aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes dine egne forhold.


iii) Aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes en uvedkommende tredjemand, og dette ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved indgåelsen af aftalen, eller kunne være undgået eller afbødet af Scandlines eller nogen, Scandlines er ansvarlig for.


iv) Aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som Scandlines eller nogen, Scandlines er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.


6.5 Endvidere har du mulighed for erstatning i tilfælde af, at den manglende opfyldelse af aftalen angår egenskaber ved rejsen, som må anses for tilsikrede af Scandlines.

7 Dine muligheder for at ændre og overdrage rejsen


7.1 Du kan i udgangspunktet ikke ændre din rejse efter bestilling, medmindre andet fremgår af markedsføringsmaterialet.


7.2 Du har mulighed for at overdrage rejsen til en anden, så længe vedkommende opfylder alle de i markedsføringsmaterialet og nærværende almindelige betingelser anførte betingelser for at deltage i rejsen, og så længe Scandlines informeres herom inden for 14 dage inden den aftalte afrejsedag, medmindre andet er angivet i markedsføringsmaterialet.


7.3 Du skal i forbindelse med overdragelsen betale et ændringsgebyr på DKK 350 til Scandlines samt eventuelle ændringsgebyrer opkrævet fra Scandlines’ samarbejdspartnere.


7.4 Overdragelse af rejsen er først gennemført, når Scandlines har bekræftet overdragelsen skriftligt til den
e-mailadresse, du har anført i forbindelse med din bestilling. 7.5 Du og den nye rejsedeltager, som du overdrager rejsen til, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og for omkostningerne i forbindelse med overdragelsen.

8 Dine muligheder for at afbestille rejsen


8.1 Du har som udgangspunkt mulighed for at afbestille din rejse mod betaling af et passende vederlag til Scandlines, jf. nedenfor under pkt. 8.2. Såfremt Scandlines har begrænset afbestillingsret over for andre, der har forbindelse med rejsens gennemførelse, har Scandlines dog ret til at begrænse eller fravige din mulighed for afbestilling, hvilket i givet fald vil være oplyst i markedsføringsmaterialet.


8.2 Såfremt du afbestiller din rejse, gælder følgende:


i) Hvis du afbestiller senest 42 dage før den aftalte dag for afrejse, tilbagebetaler Scandlines det indbetalte beløb fratrukket DKK 350 i vederlag til Scandlines samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.


ii) Hvis du afbestiller efter 42 men senest 28 dage før den aftalte dag for afrejse, har Scandlines ret til at beregne et vederlag på 50 % af rejsens pris, dog mindst DKK 1000 samt evt. afbestillingsforsikring, rejseforsikring og andre gebyrer.


iii) Hvis du afbestiller senere end 28 dage før den aftalte dag for afrejse, ved for sent fremmøde eller ved din udeblivelse uden afbestilling, har du ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af din betaling. 


8.3 Du har endvidere mulighed for at afbestille din rejse og få tilbagebetalt samtlige beløb, du har betalt i forbindelse med aftalen, hvis der inden for 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbart nærhed heraf forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende begivenheder. Dette gælder dog ikke, hvis du ved bestillingen kendte til den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden på det tidspunkt var almindeligt kendt.

9 Afbestillingsforsikring


9.1 Du har mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring til dækning af, at du pga. sygdom eller lignende ikke har mulighed for at deltage i rejsen. Afbestillingsforsikring skal tegnes senest samtidig med betaling af rejsen, og kan ikke opsiges efterfølgende. Scandlines har indgået et samarbejde med et forsikringsselskab vedrørende tegning af afbestillingsforsikringer, og nærmere information om vilkår samt muligheden for tegning vil fremgå af Scandlines’ hjemmeside i forbindelse med bestilling af rejsen.

10 Scandlines’ ansvar efter afrejse


10.1 Hvis rejsen er mangelfuld, kan du kræve, at Scandlines afhjælper manglen. Dette gælder dog ikke, hvis afhjælpning vil påføre Scandlines uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.


10.2 Hvis Scandlines tilbyder at afhjælpe en mangel, og afhjælpningen sker inden for rimelig tid og uden omkostning eller væsentlig ulempe for dig, har du ikke mulighed for at kræve forholdsmæssigt afslag i prisen eller at hæve aftalen.


10.3 Kan afhjælpning ikke kræves, jf. pkt. 10.1, eller afhjælper Scandlines ikke manglen inden for rimelig tid efter at have modtaget dit påkrav om afhjælpning, jf. pkt. 10.2, har du krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen på rejsen.


10.4 Hvis en betydelig del af de aftalte ydelser ikke kan leveres, eller hvis rejsen i øvrigt er behæftet med mangler, der medfører, at formålet med rejsen er væsentligt forfejlet, har du mulighed for at hæve aftalen. Hvis du hæver aftalen, har du i udgangspunktet krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Scandlines har dog ret til en godtgørelse svarende til den værdi, som rejsen må antages at have haft for dig.


10.5 Hvis du hæver aftalen har du ret til at foretage den aftalte hjemrejse uden betaling. 


10.6 Hvis du lider et økonomisk tab, fordi rejsen er mangelfuld, eller sker der skade på dig eller dine ting, har du krav på erstatning fra Scandlines, medmindre:


i) Tabet eller skaden skyldes dine egne forhold.


ii) Tabet eller skaden skyldes en uvedkommende tredjemand, og dette ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved indgåelsen af aftalen, eller kunne være undgået eller afbødet af Scandlines eller nogen, Scandlines er ansvarlig for.


iii) Tabet eller skaden skyldes udefra kommende omstændigheder, som hverken Scandlines eller nogen, Scandlines er ansvarlig for, med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.


10.7 Endvidere har du mulighed for erstatning i tilfælde af, at den manglende opfyldelse af aftalen angår egenskaber ved rejsen, som må anses for tilsikrede af Scandlines.


10.8 Scandlines’ erstatningsansvar for så vidt angår færgetransporten er beløbsmæssigt begrænset i medfør af forordning (EF) nr. 392/2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer. Du finder nærmere information om forordningen og de heraf følgende beløbsmæssige begrænsninger for Scandlines’ erstatningsansvar på www.scandlines.dk.

11 Dit ansvar


11.1 Du skal kunne tage vare på dig selv eller sørge for at rejse med en ledsager, som kan assistere dig i nødvendigt omfang.


11.2 Du er selv ansvarlig for at sørge for de til rejsen nødvendige pas, visa og vaccinationer.


11.3 Såfremt du måtte blive syg, udsat for en ulykke eller lignende på rejsen, er du selv ansvarlig for eventuelle følger heraf, og du skal selv afholde alle udgifter til fx hospitalsophold og særlig hjemtransport, mv.


11.4 Du er i forbindelse med din rejse forpligtet til at rette dig efter de anvisninger, som Scandlines eller andre, der har forbindelse med rejsens gennemførelse, giver. Du skal ligeledes respektere de ordensregler, som er fastsat af Scandlines eller andre, der har forbindelse med rejsens gennemførelse, herunder fx for ophold på hotel. Grov eller gentagen overtrædelse kan medføre, at rejsen afbrydes (fx ved bortvisning fra hotel), hvorefter du selv vil være ansvarlig for dit videre ophold og din hjemtransport, hvilket vil skulle ske for egen regning.


11.5 Du er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsretlige regler for enhver skade, som du under rejsen måtte forvolde på ting og / eller personer.

12 Reklamation


12.1 Såfremt du ønsker at reklamere over en fejl eller mangel ved rejsen, skal dette ske inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen, således at Scandlines har mulighed for at afhjælpe manglen. 


12.2 Såfremt du ikke reklamerer inden for rimelig tid, mister du retten til at påberåbe dig manglen, undtagen hvis det godtgøres, at Scandlines har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller hvis der er tale om personskade. Hvis der er tale om fejl og mangler, som ikke har kunnet afhjælpes under rejsen, skal du inden for 4 uger efter rejsens afslutning sende din reklamation til Scandlines på email: scandlines@scandlines.com

Scandlines - Der er noget ved at sejle