Left navigation


Generelle betingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser gældende for færgeruten Helsingør-Helsingborg.

Generelle-betingelser-442x220

TRANSPORTVILKÅR

1. GENERELT
1.1 Disse vilkår gælder for alle passagerer (nedenfor benævnt "Passagerer") ved rejse med HH Ferries (nedenfor benævnt "Rederiet") mellem Helsingborg og Helsingør.
1.2 For Passagerer, som har anskaffet sig eller booket billetter via scandlines.se, gælder også Scandlines' generelle købsbetingelser, som er tilgængelige på samme hjemmeside.
For Passagerer, som har anskaffet sig en billet, som gælder dels for befordring mellem Helsingborg og Helsingør, dels for anden befordring, gælder denne aftale kun for befordring mellem Helsingborg og Helsingør, for anden befordring gælder de vilkår, som tilbydes af udføreren af sådan befordring.
For Passagerer, som har anskaffet sig eller booket en billet via Rederiet, som kun gælder anden befordring end befordring mellem Helsingborg og Helsingør, gælder disse vilkår ikke.
1.3 Disse vilkår anses for accepterede, og aftale anses for indgået, med den virkning, at der opstår en forpligtelse for både Passagerer samt Rederiet til at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, på følgende tidspunkter i følgende situationer:
(i) For det tilfælde, at forudbestilling gennemføres af Passageren – når Rederiet giver en bekræftelse af bookingen;
(ii) For det tilfælde, at forudbestilling ikke sker – når Passageren betaler for rejsen;
(iii) For det tilfælde, at rejsen er vederlagsfri, eller at betaling skal ske under eller efter rejsens begyndelse – når Passageren stiger ombord på fartøjet eller andet transportmiddel, som Rederiet tilbyder.

2. DEFINITIONER
2.1 Med bagage menes enhver genstand, herunder køretøjer, som transporteres af Rederiet for Passagerens regning, og som ikke befordres i henhold til certeparti, konnossement eller andet dokument, som først og fremmest sigter til befordring af gods. Levende dyr og Fragt-gods (se punkt 3.7) anses heller ikke for bagage.
2.2 Med håndbagage sigtes til bagage, som Passageren tager med sig eller har i sin kahyt eller på anden måde har i sin besiddelse eller under rådighed under transporten, herunder bagage i eller fastspændt på Passagerens køretøj.

3. FORUD FOR REJSEN
3.1 Bagage og kommercielt gods
3.1.1 Hver Passager har ret til at medbringe håndbagage op til en maksimal sammenlagt vægt på 50 kg. Gods, som skal videresælges som vare-prøve, eller gods, som skal anvendes i fødevarevirksomhed, betragtes ikke som bagage, og skal derfor registreres som Fragtgods (se punkt 3.7) inden afgang.
3.1.2 Passageren er selv ansvarlig for at oplyse Rederiet om bagage, hvis vægt overstiger den højest tilladte vægt i henhold til punkt 3.1.1, samt registrere Fragtgods.
3.2 Farligt gods
3.2.1 Bagage, som kan medføre fare eller væsentlig ulempe for fartøj eller liv samt andet gods (inkl. men ikke begrænset til benzin uden for køretøjets tank samt ammunition), må ikke medbringes ombord som bagage eller håndbagage uden Rederiets accept. Sådan bagage skal anmeldes til Rederiet senest 24 timer inden afrejse, hvorefter Rederiet oplyser Passageren om eller hvordan den farlige bagage må transporteres. 
3.2.2 Hvis uanmeldt farligt gods konstateres, har Rederiet ret til at sejle i land, fjerne eller destruere det farlige gods, uden at der opstår erstatningspligt for Rederiet. 
3.2.3 Passageren er ansvarlig og erstatningsansvarlig over for Rederiet for direkte og indirekte skade, som påføres Rederiet eller fartøjet af farlig gods, som Passageren ikke har anmeldt til Rederiet i henhold til punkt 3.2.1. ovenfor. 
3.3 Pas og legitimation
Rederiet opfordrer alle Passagerer til at medbringe gyldigt pas eller legitimation til rejsen samt forbeholder sig retten til at nægte Passagerer uden pas eller gyldig legitimation at stige ombord. Børn under 15 år behøver ikke at vise pas eller legitimation, når rejsen sker sammen med en værge, og såfremt denne har medbragt gyldigt pas eller legitimation.
3.4 Billet, pladsreservation og fartøj
3.4.1 Billet skal fremvises ved check-in i forbindelse med ombordstigning. For at sikre en garanteret plads for køretøjer og Passagerer ved visse specifikke afgange skal bestilling ske på forhånd.
3.4.2 Rederiet har ret til at udføre transporten med sædvanligt linjefartøj eller andet passende fartøj.
3.5 Særligt vedrørende Passagerer som er bevægelseshæmmede
Rederiet bestræber sig på at muliggøre transport for alle Passagerer. Passagerer, som er bevægelseshæmmede, og som på grund heraf kræver særlig assistance inden, under eller efter rejsen, skal give meddelelse herom til Rederiet i forbindelse med reservation af rejsen og skal bestille en sådan rejse senest 48 timer inden afrejsetidspunktet. Hvis ikke dette sker, kan Rederiet ikke garantere Passageren mulighed for at stige ombord, men kan i visse tilfælde være tvunget til at nægte Passageren at stige ombord i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1177/2010. Passagerer, som er bevægelseshæmmede, og som ønsker særlig assistance, skal også, når dette angives af Rederiet, ankomme til den af Rederiet angivne plads på det tidspunkt, som Rederiet skriftligt har anført, hvilket er højst 60 minutter inden det annoncerede ombordstigningstidspunkt, eller, hvis et ombordstigningstidspunkt ikke er angivet, senest 60 minutter før afgangstidspunktet, i henhold til tidsplanen. 
3.6 Rejsende børn
Børn under 15 år skal rejse sammen med en voksen, hvis ikke anden aftale er truffet med Rederiet. 
3.7 Fragtgods
Med Fragtgods menes:
(i) gods, som Passageren ikke kan bringe med sig under transporten som håndbagage, samt bagage, som Passageren ikke kan opbevare i sit køretøj (se punkt 3.1);
(ii) gods som optager plads i fartøjets lastrum;
(iii) gods, der er lastet i køretøj, og som har en vægt, der overstiger 150 kg, som fragtes som led i kommerciel virksomhed; og
(iv) busser og lignende køretøjer i erhvervsmæssig  linje eller bestillingstrafik til kollektiv transport af Passagerer.
Fragtgods transporteres i henhold til bestemmelserne i kapitel 13 i søloven (1994:1009). For Fragtgods betales fragtafgift i henhold til tarif. Med hen-syn til Fragtgods henvises endvidere til vilkår og information på Rederiets hjemmeside.

4. UNDER REJSEN
4.1 Rederiet har ret til ved behov at placere Passagerernes bagage på dækket.
4.2 Levende dyr må kun medtages efter særlig aftale med Rederiet, og Rederiet forbeholder sig retten til at nægte at medbringe levende dyr ved befordring, hvis en sådan aftale ikke er indgået. Passageren er ansvarlig for at medbragte dyr ikke færdes i områder på fartøjet, i hvilke dyr ifølge skiltning ikke må færdes. Passageren er desuden ansvarlig for, at medbragte dyr ikke forårsager skade på andre Passagerer eller Rederiet.
4.3 Rygning må kun ske på åbent dæk eller i særligt markerede rygeområder.
4.4 Ophold på bildækket er forbudt under overfarten.
4.5 Ombord- og frabordekørsel af køretøjer sker gennem samarbejde mellem føreren og Rederiets personale og skal gennemføres med særlig forsigtighed fra førerens side. Rederiet er ikke ansvarlig for skade eller tab, som opstår som følge af, at føreren ikke følger skilte og instruktioner fra personalet eller lignende.
4.6 Ved parkering af køretøjer på bildækket skal håndbremsen anvendes, og bilen sættes i 1. gear. Motorcykler skal surres fast i de særlige surrringsbeslag.
4.7 Salgsområderne på fartøjet er kameraovervågede. Alle former for tyveri og butikstyveri anmeldes til politiet.

5. REDERIETS ANSVAR FOR SKADE
5.1 Generelt
5.1.1 Rederiet er, med de begrænsninger som følger af det i dette afsnit 5 anførte, ansvarligt for personskade, som påføres Passageren, og for bagage, som går tabt eller skades på grund af en begivenhed under rejsen, hvis skaden er forvoldt gennem fejl eller forsømmelser af Rederiet eller nogen, som Rederiet er ansvarligt for, med undtagelse af det som følger af punkt 5.4. Det samme gælder skade på grund af, at Passageren eller bagagen forsinkes.
5.1.2 Rederiets ansvar i henhold til denne aftale vedrører kun skade, som stammer fra begivenheder, som er indtruffet under rejsen. Rederiet er ikke ansvarligt for skade, som er opstået inden ombordkørsel eller ombordstigning eller efter frabordekørsel eller frabordestigning.
5.1.3 I henhold til gældende national og EU-ret anføres ansvarsbeløbet i henhold til den Internationale Valutafonds definerede særlige trækningsrettigheder (nedenfor benævnt SDR). Den 1. marts 2016 modsvarede 1 SDR ca. 11,9 SEK. For den aktuelle kurs i forhold til SEK henvises til Rigsbankens hjemmeside (www.riksbank.se).
5.2 Ansvarsbegrænsning ved forsinkelse
5.2.1 Ved forsinkelse af Passagerer er Rederiet ansvarligt med et beløb på højest 4.150 SDR pr. Passager.
5.2.2 Ved forsinkelse af bagage kan Rederiets ansvar ikke overstige:
a) 2.250 SDR pr. Passager for håndbagage;
b) 12.700 SDR pr. køretøj;
c) 3.375 SDR pr. Passager for øvrig bagage.
5.2.3 Ved erstatningsbetaling ved skade som følge af forsinkelse af Passagerer sker et fradrag i det beløb, der udbetales, med et beløb på 20 SDR. Ved erstatningsbetaling ved skade som følge af forsinkelse af køretøj sker et fradrag i det beløb, der udbetales, med 330 SDR, pr. køretøj, og ved tab af eller skade på anden bagage som følge af forsinkelse sker et fradrag i det beløb, der udbetales, med 149 SDR, pr. Passager. 
5.3 Ansvarsbegrænsning ved skade på eller tab af bagage, køretøj samt værdigenstande
5.3.1 Rederiet er ansvarligt for skade på eller skade, som er opstået som følge af tab af håndbagage, hvis den hændelse, som forårsagede skaden, beror på fejl eller forsømmelser hos Rederiet. Rederiets ansvar i disse tilfælde kan ikke overstige:
a) 2.250 SDR ved tab af eller skade på håndbagage (som ikke er opbevaret i eller på et køretøj) pr. Passager og transport;
b) 12.700 SDR ved tab eller skade på køretøj, herunder bagage i eller på køretøjet, pr. køretøj og transport; og
c) 3.375 SDR ved tab eller skade på anden bagage end den, som er nævnt i punkt (a) eller (b), pr. Passager.
5.3.2 Ved erstatningsbetaling ved skade på køretøj sker et fradrag i det beløb, der udbetales, med 330 SDR, pr. køretøj, og ved tab af eller skade på anden bagage sker et fradrag i det beløb, der udbetales, med 149 SDR, pr. Passager. 
5.3.3 Rederiet er ikke ansvarligt for tab af eller skade på værdigenstande.
5.4 Ansvarsbegrænsning ved Passagerers død eller personskade
5.4.1 Rederiet er ansvarligt for skade som følge af Passagerers død eller personskade, som er påført en Passager som følge af en søfartsulykke, hvis ikke Rederiet kan bevise, at ulykken:
- var forårsaget af en krigshandling, fjendtligheder, borgerkrig , oprør eller af en naturbegivenhed af usædvanlig karakter; eller
- i sin helhed er blevet forvoldt af tredjemand med hensigt til at forvolde skade.
Med søfartsulykke menes forlis, kæntring, kollision eller stranding, eksplosion samt brand eller fejl på fartøjet.
5.4.2 Rederiets ansvar ved søfartsulykker kan ikke overstige 250.000 SDR pr. Passager og hændelse. For det tilfælde, at Rederiet ikke kan bevise, at hændelsen, som forårsagede skaden, ikke opstod som følge af fejl hos eller forsømmelser i Rederiet, er Rederiet også ansvarligt for skader, som overstiger 250.000 SDR.
5.4.3 Rederiet er ansvarligt for skader, som er opstået som følge af dødsfald eller personskade, som er blevet påført en Passager på grund af en anden hændelse end søfartsulykke, hvis hændelsen blev forårsaget som følge af fejl hos eller forsømmelser i Rederiet.
5.4.4 Rederiets ansvar for Passagerers personskade eller død i henhold til punkt 5.4.1 til 5.4.3 ovenfor kan ikke i noget tilfælde overstige 400.000 SDR pr. Passager og hændelse.
5.5 Ansvarsfraskrivelser
5.5.1 Hvis det af billetten fremgår, eller hvis det på anden måde er aftalt eller klart forudsat, at transporten helt eller for en bestemt del skal udføres af en anden end Rederiet, forbeholder Rederiet sig ansvarsfrihed i relation til skade, tab eller forsinkelse forårsaget af en hændelse under den del af befordringen, som udføres af den anden. Det samme gælder, hvis Passageren i henhold til en indgået aftale har ret til helt eller delvist at hyre en anden transportør end Rederiet. 
5.5.2 Rederiet er kun ansvarligt for skade forårsaget af forsinkelse ved befordring under normale vejrforhold. 
5.5.3 Rederiet er ikke ansvarligt for levende dyr, som tages med på rejsen. 
5.5.4 Hvis personskade eller død samt tab af eller skade på dennes bagage er forårsaget af Passageren selv, eller hvis Passageren har medvirket til hændelsen, er Rederiet ikke ansvarligt for skaden i den udstrækning, den blev forårsaget af Passageren.
5.5.5 Rederiet henviser endvidere til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 392/2009 af den 23. april 2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af den 24. november 2010 samt information på skibene, i terminalerne og på vores hjemmeside.
5.5.6 Rederiet er ikke ansvarligt for skade eller tab ved kørsel på terminalområdet, ramper eller lignende, som opstår som følge af vejarbejde, komplicerede trafikforhold, mangel på vejmarkeringer eller instruktioner, unormal vandstand eller andre forhold, også hvis Rederiet eller dets ansatte kunne eller havde kunne observere disse forhold på det tidspunkt, da Passageren passerer billetanlægget, gangbroer eller ved ombordkørsel på eller frabordekørsel fra skibet.
5.5.7 Rederiet er ikke ansvarligt for skader på køretøjer, som opstår som følge af, at køretøjet er sænket, ombygget eller for tungt lastet. Herudover er Rederiet ikke ansvarligt for specialudrustning, herunder også bagage, som er fastsat uden på eller oven på køretøjet, og som skades, når køretøjet er i bevægelse.
5.5.8 Rederiet er ikke ansvarligt for tab eller skade, som opstår som følge af afvigelser i driften, herunder force majeure, tekniske årsager, vand- og vejforhold, og forbeholder sig ret til uden varsel af ændre afgangstider og billetpriser. Rederiet kan anvende et andet skib end det, som har været annonceret.

6. REKLAMATION VED TAB AF ELLER SKADE PÅ BAGAGE
Passagerer, som får deres bagage beskadiget under rejsen, skal skriftligt underrette Rederiet om en sådan skade:

- hvis den beskadigede bagage er håndbagage, og skaden er åbenbar, skal Rederiet underrettes før eller i forbindelse med, at Passageren går i land;
-
- hvis den beskadigede bagage ikke er håndbagage, og skaden er åbenbar, skal Rederiet underrettes i forbindelse med udleveringen af bagagen; eller
-
- hvis skaden på bagagen ikke er åbenbar, skal reklamation ske inden 15 dage fra den dag, hvor Passageren gik i land.

7. FORÆLDELSE
Erstatningskrav på grund af Passagerers død eller personskade samt tab af eller skade på bagage forældes efter to år. Forældelsesfristen begynder at løbe i henhold til det nedenfor anførte.
Ved personskade: Dagen hvor Passageren gik fra borde.
Ved Passagerens død under transport: Dagen da Passageren skulle være gået fra borde.
Ved Passagerens død efter transport: Dødstidspunktet, forudsat at der ikke er gået længere tid end 3 år fra det tidspunkt, hvor Passageren gik fra borde.
Tab af eller skade på bagage: Dagen hvor Passageren gik fra borde.

8. ØVRIGE VILKÅR
8.1 Svensk lov skal anvendes på transport, som udføres af Rederiet.
8.2 Sag vedrørende ansvar for Rederiet i henhold til disse vilkår kan i henhold til søloven anlægges ved:
(i) en søretsdomstol ved det sted, hvor sagsøgte er permanent bosat eller har sin primære virksomhed,
(ii) en søretsdomstol ved den afgangs- eller bestemmelsesdestination, som fremgår af aftalen,
(iii) domstolen i den stat, hvor sagsøgeren har sit hjemsted eller i øvrigt er permanent bosat, forudsat at sagsøgte har driftssted for sin virksomhed i den stat og er underkastet dens domsmyndighed, eller 
(iv) domstolen i den stat, hvor transportaftalen blev indgået, forudsat at sagsøgte har driftssted for sin virksomhed i den stat og er underkastet dens domsmyndighed.
8.3 Passagerer anbefales at tegne egen forsikring for sørejsen og udlandsopholdet.

9. KONTAKT
Meddelelser til Rederiet i anledning af disse vilkår, fx vedrørende reklamation eller erstatningskrav, skal sendes til
Med e-post: info@hhferriesgroup.com
Med post: HH Ferries Helsingborg AB
Knutpunkten 43
252 78 Helsingborg
Sverige

 

Sammendrag af bestemmelserne om passagerrettigheder ved ulykker under søtransport.

Summary of provisions concerning the rights of passengers travelling by sea in the event of accidents.

 

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje.

Summary of provisions concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway.

 

Scandlines - Der er noget ved at sejle