Left navigation


Vilkår for AutoBizz aftalen

Scandlines færge

Vilkår for AutoBizz aftalen

Disse vilkår ("Vilkår") gælder for AutoBizzaftalen ("AutoBizzaftalen") mellem på den ene side HH Ferries Helsingborg AB, org nr. 556206-4575, HH Ferries Helsingør ApS, CVR-nr. 3326 0040), (”Scandlines HH”), og på den anden side Scandlines HH's kunder ("Kunden"), som indebærer, at Kunden får del i visse fordele og rabatter ved anvendelse af Sender (defineres nedenfor) ved Færgeoverfart mellem Helsingborg og Helsingør.
Scandlines HH og Kunden benævnes nedenfor tilsammen ”Parterne” og hver for sig ”Part”.

1 Definitioner

I disse Vilkår har nedenstående definitioner følgende betydning: 

AutoBizz” refererer til Scandlines HH's betegnelse for de forskellige rejseklasser, herunder AutoBizz Smart, som tilbydes Kunder, og som nærmere beskrives i pkt. 2.1; 

AutoBizzaftalen” refererer til aftalen inklusiv disse Vilkår, som anvendes mellem Scandlines HH og Kunden vedrørende AutoBizz;

AutoBizz-sender” refererer til den type af Sender, som tidligere blev leveret af Scandlines HH, og som nu leveres af BroBizz A/S;

Almindelige Vilkår” refererer til de vilkår, som Scandlines HH anvender på rejsen mellem Helsingborg og Helsingør, og som er tilgængelig på Hjemmesiden;

Betalingsstation” refererer til det område ved de respektive terminaler i henholdsvis Helsingborg og Helsingør, som registrerer en Færgeoverfart via registrering af Kundens Sender;

BroBizz®-sender” refererer til den type af Sender, som leveres af BroBizz A/S;

BroBizz A/S” refererer til BroBizz A/S med CVR-nr. 31854822;

EasyGo” refererer til det samarbejde, der indgås mellem parter, som leverer Sendere, der gør det muligt, at forskellige typer af Sendere kan anvendes på de broer, færgeoverfarter/færgelinjer og andre rejser, som oplistes på www.easygo.com;

Færgeoverfart” refererer til rejser med Scandlines HH's færgelinje mellem Helsingør og Helsingborg; 

Hjemmesiden” refererer til www.scandlines.se; 

Sender” referer til en AutoBizz-sender, en BroBizz®-sender, eller en ØresundBizz-sender, som omfattes af EasyGo;

ØresundBizz-sender” refererer til den type af Sender, som leveres af Øresundsbro Konsortiet;

2 Generelt

2.1 AutoBizz er Scandlines HH's betegnelse for de forskellige rejseklasser, som tilbydes til Scandlines HH's Kunder ved Færgeoverfart mellem Helsingborg og Helsingør. De forskellige rejseklasser er AutoBizz Smart, AutoBizz Standard og AutoBizz Exclusive. For oprettelse af AutoBizzaftale, samt for nærmere beskrivelse af de forskellige rejseklasser samt særskilte rabatter, henvises til Hjemmesiden. 

2.2 En forudsætning for, at Kunden har ret til fordele og rabatter under AutoBizz, er, at Kunden er indehaver af en AutoBizz-sender eller anden type af Sender, samt at Kunden har indgået en aftale om anvendelse af en sådan Sender med BroBizz A/S. Kunden kan bestille en Sender fra Brobizz A/S eller sammenkoble en Sender, som Kunden allerede er indehaver af, til AutoBizz ved at acceptere dette særskilt i forbindelse med indgåelsen af AutoBizzaftalen. 

2.3 Kunden er ansvarlig for, at Kundens Sender anvendes i overensstemmelse med den aftale, som Kunden har indgået med den part, som leverer Kundens Sender.

2.4 Prisen for hver Færgeoverfart fastsættes af Scandlines HH og kan aflæses ud fra den til enhver tid gældende prisliste, som er tilgængelig dels ved de respektive terminaler, dels på Hjemmesiden. Scandlines HH forbeholder sig ret til at gennemføre prisjusteringer når som helst. 

3 Anvendelse af Sender ved Færgeoverfart

3.1 En Kunde med ret til at anvende en Sender har ret til at køre gennem terminalanlægget i specielt afmærkede baner. Disse baner er afmærket med skilte. Ved Betalingsstationen registreres Kundens Sender af Scandlines HH, som derefter meddeler BroBizz A/S, at Kunden har gennemført en Færgeoverfart. 

3.2 Betalingspligt indtræder, når køretøjet passerer Betalingsstationen.

3.3 Kunden er ansvarlig for, at Senderen er monteret i Kundens køretøj i overensstemmelse med de instruktioner, som Kunden er blevet bekendtgjort med ved modtagelse af vedkommendes Sender, eller i overensstemmelse med senere bekendtgjorte instruktioner. Hvis en Sender monteres forkert i køretøjet, kan Kunden ikke anvende de til formålet særskilt afmærkede baner. I sådanne tilfælde henvises Kunden til de manuelle betjeningsbaner.

3.4 For at undgå, at Betalingsstationen registrerer flere Færgeoverfarter på en gang, bør Kunden kun opbevare én Sender i køretøjet, når køretøjet passerer Betalingsstationen.

3.5 Anvendelse af en Sender medfører normalt en hurtigere passage gennem terminalområdet. En Færgeoverfart kan imidlertid blive forsinket eller forhindret på grund af ekstreme vejrforhold, høj trafikbelastning eller andre uforudsete hændelser/forhold i forbindelse med overfarterne. 

3.6 I øvrigt henvises Kunden til Scandlines HH's Almindelige Vilkår, som findes på Hjemmesiden. 

4 Håndtering af betalinger

Debitering eller fakturering for Færgeoverfart, som Kunden har gennemført i overensstemmelse med disse Vilkår, gennemføres af BroBizz A/S i overensstemmelse med den aftale, som er gældende mellem Kunden og BroBizz A/S.

5 Reklamation

5.1 Reklamation vedrørende tjenester, som leveres af Scandlines HH efter AutoBizzaftalen, skal ske snarest muligt efter gennemført Færgeoverfart.

5.2 Reklamationer vedrørende Kundens brug af Sender rettes til BroBizz A/S.       

6 Personoplysninger

6.1 Ved indgåelse af AutoBizzaftalen bliver Kunden anmodet om at bestille en Sender fra BroBizz A/S eller at sammenkoble en Sender, som Kunden allerede er indehaver af, til AutoBizz ved at registrere dette hos BroBizz A/S. Scandlines HH registrerer og får gennem Brobizz A/S adgang til information om Kunden, herunder Kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, Sender-nummer og registreringsnummer på Kundens køretøj.

6.2 Kunden giver ved indgåelse af AutoBizzaftalen med Scandlines HH samtykke til, at Scandlines HH, i overensstemmelse med Personuppgiftslagen (1998:204), indsamler, registrerer og anvender Kundens personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af Scandlines HH's forpligtelser efter AutoBizzaftalen. Kunden giver derudover samtykke til, at Kundens personoplysninger anvendes i information- og/eller markedsføringsøjemed.

6.3 Kunden giver endvidere samtykke til, at Scandlines HH overfører Kundens personoplysninger til Brobizz A/S, for at denne part skal kunne debitere Kunden for gennemført Færgeoverfart. Kunden har ret til adgang til de personoplysninger, som Scandlines HH har registeret, og som relaterer sig til Kunden, og til at kræve, at Scandlines retter eller sletter forkerte oplysninger. Anmodning om information og/eller rettelse sendes til bizz@scandlineshh.com.

7 Øvrigt

7.1 Scandlines HH forbeholder sig retten til når som helst at korrigere disse Vilkår ved at offentliggøre en korrigeret version af Vilkårene på Hjemmesiden. Kunden accepterer de nye Vilkår ved at fortsætte brugen af Senderen på Færgeoverfarten. 

7.2 Kunden kan til enhver tid opsige AutoBizzaftalen med umiddelbar virkning. 

7.3 Scandlines HH har ret til når som helst at opsige AutoBizzaftalen med en måneds opsigelsesvarsel. Ved væsentlig misligholdelse har Scandlines HH dog ret til at bringe AutoBizzaftalen til ophør med umiddelbar virkning. Som væsentlig misligholdelse anses eksempelvis, at Kunden har givet fejlagtige eller vildledende oplysninger.

7.4 Kunden har ikke ret til at overdrage vedkommendes rettigheder eller forpligtelser efter AutoBizzaftalen til anden part. Scandlines HH forbeholder sig ret til at hyre en anden part i Scandlines HH's koncern til at opfylde Scandlines HH's forpligtelser over for Kunden i henhold til AutoBizzaftalen. Scandlines HH forbeholder sig retten til at overdrage rettigheder og forpligtelser efter AutoBizzaftalen til anden part.

7.5 Svensk lov er gældende for Autobizzaftalen.


Scandlines - Der er noget ved at sejle